creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Trestné činy poškodzujúce veriteľa, ktoré súvisia s úpadkom dlžníkaa sú páchané aj za využitia tzv. bielych koní

dňa 20. novembra 2018

Podstatou prezentácie na seminári je rozbor (a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov) najmä tzv. úpadkových trestných činov (poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, konkurzné trestné činy), ktoré bývajú pomerne často páchané v rámci podnikateľského prostredia, ako aj mimo neho. Pozornosť bude venovaná aj problematike páchania trestnej činnosti za použitia tzv. bielych koní a so zameraním aj na rozbor nového trestného činu nekalej likvidácie, ktorý sa stal súčasťou Trestného zákona od 8. 11. 2017.

Cieľová skupina:
advokáti, advokátski koncipienti, konkurzní správcovia, exekútori, právnici bánk, spoločností a ostatní záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:
JUDr. Peter Šamko
- po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil niekoľko rokov na okresnej ako aj krajskej prokuratúre. Neskôr bol sudcom Okresného súdu Pezinok, kde pôsobil aj ako podpredseda súdu. Od roku 2013 pôsobí ako sudca na Krajskom súde v Bratislave v trestnoprávnom kolégiu. Je členom Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR, pôsobí aj ako externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Venuje sa publikačnej činnosti - je autorom monografie Trestný čin podvodu - komentár s judikatúrou (Iura Edition, Bratislava 2012) a monografie Daňové podvodné konania a ich dokazovanie (Wolters Kluwer, Bratislava 2015). Publikoval viaceré odborné články (Justičná revue, Zo súdnej praxe, Trestnoprávní revue), v roku 2011 založil a doposiaľ vedie internetový odborný časopis Právne listy, na ktorom pravidelne publikuje.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 20. 11. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 19. 11. 2018

Účastnícky poplatok:
102,00 € s DPH
85,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote
Program:

 • možnosti spáchania a rozbor skutkových podstát tzv. úpadkových trestných činov a súvisiacich trestných činov, a to
  • poškodzovania veriteľa (poškodzovanie vlastného a cudzieho veriteľa, skutočné a fiktívne zmenšovanie majetku dlžníka)
  • zvýhodňovania veriteľa (problematika konkurzného konania a možnosti páchania trestnej činnosti)
  • marenia konkurzného konania
  • marenia exekučného konania
  • skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (neoprávnené zásahy do účtovníctva, falšovanie účtovníctva)
  • zneužívanie informácií v obchodnom styku
 • rozbor nového trestného činu nekalej likvidácie - problematika páchania trestnej činnosti za použitia tzv. bielych koní a prevodov obchodných podielov v spoločnosti na iné osoby
 • možnosti vyvodenia trestnej zodpovednosti štatutárnych orgánov obchodných spoločností pri spoliehaní sa na odborné posudky, prípustné riziko v podnikateľskej sfére (možnosti zohľadnenia tzv. pravidla podnikateľského úsudku) a princíp ultima ratio pri majetkovej trestnej činnosti
 • diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.