Pozvánka

creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár s názvom 

CSP - sporný výklad vybraných právnych inštitútov

organizovaný dňa 21. septembra 2017  

Viac ako jeden rok od účinnosti Civilného sporového poriadku (ďalej len "CSP") neustáva diskusia odbornej právnickej verejnosti ohľadne interpretácie a výkladu mnohých inštitútov a zmien, ktoré CSP zaviedol do civilného procesu.

Seminár vedený sudcom, uznávaným odborníkom na civilné procesné právo, sa zameria na inštitúty, ktoré sa vyznačujú vysokou abstraktnosťou textu alebo nie sú v právnej úprave vnútorne dostatočne previazané a vyvolávajú nejednotné teoretické i aplikačné úvahy. Prednášky v jeho podaní sa vyznačujú excelentnou znalosťou právnej úpravy, ktorú dopĺňa svojimi názormi a skúsenosťami z dlhoročnej súdnej praxe a na podklade aktuálnej judikatúry.  

Cieľová skupina:

 • advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, exekútori, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:

JUDr. Boris Tóth pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave, je uznávaným odborníkom na civilné procesné právo. Ako sudca sa venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy, má 28-ročnú súdnu prax.

Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Program seminára:

Procesný opatrovník a jeho postavenie 

 • procesná subjektivita, zákonný zástupca, procesný opatrovník, procesné spoločenstvo - samostatné, nerozlučné, nútené, procesné lehoty...)

Vedľajší účastník versus intervient

 • vstup intervienta do konania z vlastného podnetu, na základe oznámenia o spore (litisdenunciácia), rozhodnutie o prípustnosti intervencie, dôvody, pre ktoré možno namietať nesprávne vedenie sporu...

Poriadková pokuta, dôvody jej ukladania a možnosť jej odpustenia

Preddavky na trovy dôkazu

Doručovanie, jeho zmena a úskalia

 • doručovanie do elektronickej schránky, doručovanie do vlastných rúk, doručovanie inak ako do vlastných rúk, doručovanie verejnou vyhláškou, adresa na doručenie, doručujúce orgány)

Diskusia (nielen k téme seminára, ale i ďalším otázkam CSP)  

Dátum a miesto konania:

 • APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - Bratislava - Ružinov)
 • Dr. Vl. Clementisa 10
 • Bratislava

Dňa: 21.09.2017

V čase: od 9:00 do 15:00 hod. (prezentácia od 8:30 hod.)

Účastnícky poplatok:

102,00 € s DPH / osoba
85,00 € bez DPH / osoba

 • poplatok zahŕňa obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára
 • sme platcami DPH

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: IČO zamestnávateľa/spoločnosti

Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

 • Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Uzávierka záväzných prihlášok: 20.09.2017

Registrácia, informácie a otázky:

info@creatioeu.sk
t.č.: 0902 359 374 - Petra Šušuková 

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.