creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Ochrana osobných údajov - nové pravidlá účinné od 25. mája 2018
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov „GDPR“

dňa 21. novembra 2017

Dňom 25. mája 2018 nadobudne účinnosť „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“ z anglického General Data Protection Regulation).

Nariadenie mení doteraz platné pravidlá ochrany osobných údajov a ustanovuje nové práva pre fyzické osoby, ktorým zodpovedajú nové povinnosti pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov osobných údajov. V praxi to pre prevádzkovateľov znamená nutnosť zmeny nielen interných procesov a bezpečnostnej dokumentácie a zmlúv s tretími stranami, ale aj zavedenie primeraných technických a organizačných opatrení na ochranu informačných systémov, v rámci ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Uvedené legislatívne zmeny si preto môžu vyžadovať nielen značné finančné, ale aj časové a personálne investície na zabezpečenie súladu s GDPR. Nariadenie sa svojou pôsobnosťou vo všeobecnosti vzťahuje na „spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie inými než automatizovanými prostriedkami v prípade osobných údajov, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému“, a to bez rozlíšenia, či spracúvanie vykonáva súkromnoprávny alebo verejnoprávny subjekt. (s výnimkou spracúvanie osobných údajov fyzickou osobou v priebehu výlučne osobnej alebo domácej činnosti). Nariadenie teda upúšťa od konceptu „plošného, všeobecného, vzorového“ riešenia ochrany osobných údajov, ktoré bolo možné s drobnými odchýlkami aplikovať pre potreby akejkoľvek organizácie a prináša nový koncept, postavený na potrebe riešenia "šitému na mieru a potreby" konkrétnej organizácie v podobe špecificky navrhnutej ochrany údajov.

Cieľom seminára je účastníkov informovať o nadchádzajúcich legislatívnych zmenách v súvislosti s ochranou osobných údajov, identifikovať nové práva a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, obsah a rozsah vhodných technických a organizačných opatrení a navrhnúť riešenia s využitím v súčasnosti používaných a fungujúcich opatrení na ochranu osobných údajov so zreteľom na znižovanie možných finančných, časových alebo personálnych nákladov „povinných“ osôb.

Cieľová skupina:
zamestnávatelia - súkromnoprávne a verejnoprávne organizácie, samospráva, poskytovatelia finančných, poisťovacích služieb, banky, nebankové subjekty, poskytovatelia marketingových služieb, telemarketingu, prevádzkovatelia internetových obchodov a portálov, advokáti, personalisti, účtovníci...

Prednášajúci:
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. - partner Advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala, ktorá je opakovane odporúčanou právnickou firmou roka pre právo duševného vlastníctva, IT právo a telekomunikačné právo. Vo svojej profesionálnej praxi sa zameriava najmä na praktické aspekty autorského práva, IT práva, licenčných zmlúv k softvéru, ochrany osobných údajov, cloudových riešení a startupov. Je autorom alebo spoluautorom viacerých článkov, publikácií a monografií v oblasti autorského práva s dôrazom na zmluvné vzťahy k softvéru, v oblasti e-governmentu a v oblasti elektronického podpisu. Aktívne sa venuje lektorskej činnosti a prednášaniu na odborných konferenciách, prednáškach a workshopoch so zameraním na IT právo, softvérové právo a ochranu osobných údajov. Dlhodobo pôsobil na Právnickej fakulte UK v Bratislave so zameraním na právo informačných a komunikačných technológií. Bol spoluriešiteľom viacerých vedeckých grantov v tejto oblasti práva a pôsobil aj ako oponent a recenzent dizertačných prác a monografií. Bol členom odborného tímu, ktorý spracoval niekoľkých odborných analýz k legislatívnym návrhom alebo existujúcim právnym predpisom v oblasti autorského práva, ochrany osobných údajov, elektronického podpisu a e-governmentu. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží, Je členom viacerých domácich a európskych organizácií a podporovateľom projektov v oblasti práva informačných a komunikačných technológií, v oblasti ochrany duševného vlastníctva a v oblasti ochrany osobných údajov.

JUDr. Štefan Pilár - právnik Advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala, špecialista pre právne otázky ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti. Pôsobil ako interný právnik v Národnom bezpečnostnom úrade. Je spolutvorcom návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti a jeho vykonávacích právnych predpisov. Aktívne sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch o ochrane aktív, kybernetickej bezpečnosti a ochrane osobných údajov. Je držiteľom bezpečnostnej previerky pre najvyšší možný IV. stupeň: Prísne Tajné.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 21. 11. 2017

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 20. 11. 2017

Účastnícky poplatok:
90,00 € s DPH
75,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607; SWIFT/BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet

  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

  • Úvod do problematiky

  • Vymedzenie a priblíženie základných pojmov - osobný údaj, spracúvanie osobných údajov, genetické a biometrické údaje, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, spoloční prevádzkovatelia, príjemca, tretia strana, zástupca, cezhraničné spracúvanie

  • Identifikovanie nových povinností prevádzkovateľov a sprostredkovateľov z pohľadu základných zásad spracúvania osobných údajov, zákonnosti spracúvania osobných údajov, rozšírených práv dotknutých osôb. Očakávané rozšírenie informačných, bezpečnostných a notifikačných povinností

  • Informácie o obsahu vhodných technických a organizačných opatrení, označenie „GDPR friendly“ opatrení, ktoré sú na základe súčasnej legislatívy vyžadované

  • Porovnanie súhlasu dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcej právnej úpravy a podľa GDPR

  • Vymedzenie podstatných náležitostí zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, alternatívne použitie zmluvných doložiek

  • Sankcie

  • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
Petra Šušuková - tel. 0902 359 374
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.