creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Správna žaloba vo veciach správneho trestania
dňa 22. októbra 2019

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so súdnou praxou, ktorá sa vyvinula od účinnosti zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok a upozorniť ich na odlišnosti v procesnom postupe oproti predchádzajúcej právnej úprave Občianskej súdneho poriadku. Predmetom seminára bude analýza konkrétnych súdnych rozhodnutí z pohľadu sudcu, pričom účastníci majú aktívnu možnosť vstúpiť a poskytnúť spätnú väzbu na problémy, s ktorými sa stretávajú pri aplikácii judikatúry najvyššieho súdu.
Seminár je zameraný na aplikačné problémy, ktoré priniesla nová právna úprava po rekodifikácii civilného procesu a ktoré lektor diskutuje na školeniach pre sudcov správnych súdov a netrestných prokurátorov, za účelom zjednocovania výkladu.

Cieľová skupina:

právnici a zamestnanci štátnych inštitúcií a samosprávy, advokáti, koncipienti, právnici spoločností a ostatní záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:

JUDr. Ivan Rumana je sudcom od roku 1996. Pôsobil na Krajskom súde v Žiline v oblasti obchodného a správneho súdnictva. Od roku 2005 je sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so zaradením na správnom kolégiu, kde pôsobí ako jeden z určených sudcov, ktorí z odbornej stránky vedú evidenciu judikatúry, pripravujú podklady do Zbierky stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a zúčastňujú sa na poradách súdov Slovenskej republiky zameraných na právno-aplikačné a právno-interpretačné problémy rozhodovacej činnosti súdov. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Zásadné rozhodnutia z jeho rozhodovacej činnosti publikoval v systéme ASPI v časti judikatúra JNS.


Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 22.10.2019

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 21.10.2019

Účastnícky poplatok:
102,00 € s DPH
85,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Správna žaloba vo veciach správneho trestania a jej odlišnosti od všeobecnej správnej žaloby
 • Správne trestanie vo veciach nelegálneho zamestnávania osôb
 • Správne trestanie v daňových veciach
 • Správne trestanie vo veciach služobných pomerov príslušníkov ozbrojených zborov
 • Súdny prieskum priestupkov
 • Správne trestanie vo veciach hospodárskej súťaže
 • Nepriama aplikácia zásad trestného zákona a trestného poriadku správnymi orgánmi
 • Priama Aplikácia ústavných zásad a princípov správnymi orgánmi
 • Viazanosť správnych orgánov rozhodnutiami správnych súdov, právne dôsledky a jej vymáhateľnosť
 • Aktuálna rozhodovacia činnosť
 • Diskusia
Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.