creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár s názvom

Aktuálne úlohy obcí pri rozvoji telesnej a duševnej kultúry v obci

organizovaný dňa 22. novembra 2017   

Základnou úlohou obcí, miest a mestských častí je starostlivosť o všestranný rozvoj ich území a o potreby ich obyvateľov. Seminár sa zameria na právne aspekty rozvoja športu a kultúry v podmienkach samosprávy, na zmeny v právnej úprave regulácie hazardných hier v obciach, ako i ďalšie pálčivé otázky v živote obcí pri rozvoji telesnej a duševnej kultúry.

Účastníkom sa otvorí priestor pre diskusiu nielen so skúseným a odbornou verejnosťou akceptovaným a žiadaným lektorom, ale aj priestor pre vzájomnú diskusiu a prezentovanie vlastných praktických skúseností a hľadania odpovedí na aktuálne otázky a potreby v dennej praxi. 

Cieľová skupina:

 • starostovia obcí, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci samosprávy, poslanci zastupiteľstiev

Prednášajúci:

Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. pôsobí na Katedre ústavného práva a správneho práva Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v odbore správne právo. 

V aplikačnej praxi pôsobil niekoľko rokov ako hlavný kontrolór mesta Spišské Podhradie. Od roku 2010 zastáva funkciu predsedu Legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Lektoruje pre vzdelávacie centrá územnej samosprávy. Je autorom vyše päťdesiatich vedeckých odborných článkov z oblasti správneho práva, je spoluautorom publikácie "Zákon o obecnom zriadení - komentár" a autorom publikácií "Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti" a "Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016". Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti i v aplikačnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy.

Program seminára:

 • Zmeny úloh obcí voči hazardným hrám od 1.1.2017
 • Regulácia hazardných hier v obci všeobecne záväzným nariadením
 • Pravidlá petícií od 1.9.2015 v obci proti nežiaducim spoločenským javom - hluk v obci, verejný poriadok, neprispôsobiví obyvatelia
 • Verejné kultúrne podujatia v obci - povinnosti obce, usporiadateľov, autorská ochrana: povinnosti obce voči SOZA, SLOVGRAM, SAPA, OZIS, LITA
 • Verejné športové podujatia v obci - povinnosti obce, usporiadateľov, agresívne a vulgárne správanie fanúšikov
 • Nový zákon o športe a financovanie amatérskych športovcov a športových klubov v obci
 • Kontrola dotácií obce poskytnutých športovým klubom
 • Záver a diskusia

Dátum a miesto konania:

 • APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - Bratislava - Ružinov)
 • Dr. Vl. Clementisa 10
 • Bratislava

Dňa: 22.11.2017

V čase: od 9:00 do 15:00 hod. (prezentácia od 8:30 hod.)

Účastnícky poplatok:

66,00 € s DPH / osoba
55,00 € bez DPH / osoba

 • poplatok zahŕňa obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára
 • sme platcami DPH

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO zamestnávateľa/spoločnosti

Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

 • Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Uzávierka záväzných prihlášok: 21.11.2017

Registrácia, informácie a otázky:

info@creatioeu.sk
t.č.: 0902 359 374 - Petra Šušuková 

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.