Pozvánka


creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár s názvom 

"Exekučné konanie v režime novely - zák. č. 2/2017 Z.z." 

Na seminári budú účastníkom predstavené nové procesné pravidlá v exekučných konaniach, zavedených ostatne prijatou novelou - zákonom č. 2/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. februára 2017.
Prijatá právna úprava má zefektívniť vymáhanie pohľadávok pre veriteľov a zároveň poskytnúť kauzálne príslušného exekučného súdu v SR - Okresného súdu v Banskej Bystrici, s výlučnou príslušnosťou na vybavovanie exekučnej agendy, zavedenie náhodného výberu súdneho exekútora pre každé exekučné konanie, stanovujú sa jednoznačné pravidlá pre rozhodovanie o trováchexekúcie, dôjde k významným zmenám v otázkach zastavenia exekúcií, k posilneniu významuelektronickej komunikácie atď. primeranú ochranu základným právam dlžníka. Medzi zásadné zmeny patrí zriadenie jediného kauzálne príslušného exekučného súdu v SR - Okresného súdu v Banskej Bystrici, s výlučnou príslušnosťou na vybavovanie exekučnej agendy, zavedenie náhodného výberu súdneho exekútora pre každé exekučné konanie, stanovujú sa jednoznačné pravidlá pre rozhodovanie o trovách exekúcie, dôjde k významným zmenám v otázkach zastavenia exekúcií, k posilneniu významu elektronickej komunikácie atď.
 


Cieľová skupina:

 • exekútori, advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, právnici spoločností, firiem, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci: JUDr. Boris Tóth 

JUDr. Boris Tóth pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave a zároveň sa ako sudca venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy, má 28-ročnú súdnu prax. Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Program semináru:

 • dočasná dvojkoľajnosť exekučného konania (začaté a prebiehajúce exekúcie verzus exekúcie po novom)
 • prístup oprávneného na jediný exekučný súd (pri zahájení a v priebehu exekučného konania)
 • zmeny v podmienkach kladených na začatie exekučného konania (návrh, exekučný titul)
 • nový pohľad na poverovacie konanie a jeho výsledok
 • kompetencie povereného súdneho exekútora
 • povinnosti účastníkov exekučného konania
 • odklad a zastavenie exekúcie
 • trovy exekúcie a rozhodovanie o nich
 • diskusia

Dátum a miesto konania:

 • APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - Bratislava - Ružinov)
 • Dr. Vl. Clementisa 10
 • Bratislava

Dňa:  23.05.2017

V čase:  od 9:00 hod. do 15:30 hod. (prezentácia začína o 8:30 hod.)

Účastnícky poplatok: 

96,00 EUR s DPH / osoba
80,00 EUR bez DPH / osoba

 •  poplatok zahŕňa obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné        zabezpečenie seminára
 • sme platcami DPH

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: IČO zamestnávateľa/spoločnosti

Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

 • Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Uzávierka záväzných prihlášok: 22.05.2017

Registrácia, informácie a otázky: 

info@creatioeu.sk

telefonický kontakt: 0902 359 374

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.