creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Správne trestanie vo veciach priestupkov a iných správnych deliktov
podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

dňa 23. mája 2018

Seminár je zameraný na aplikačné problémy, ktoré priniesla nová právna úprava a ktoré boli diskutované na školeniach pre sudcov správnych súdov a netrestných prokurátorov, za účelom zjednocovania výkladu. Účastníci získajú odborné informácie pre právnu prax nielen o úkonoch a správnych procesných postupoch z teoretického, ale predovšetkým z praktického hľadiska tak, aby boli poznatky využiteľné rovnako pre pracovníkov verejnej správy, ktorých rozhodnutia sú predmetom súdneho preskúmavania, ako aj pre účastníkov konania, ktorých práv a povinností sa rozhodnutia bezprostredne dotýkajú.

Cieľová skupina:
právnici a zamestnanci štátnych inštitúcií a samosprávy, advokáti, koncipienti, právnici spoločností a ostatní záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:
JUDr. Ivan Rumana je sudcom od roku 1996. Pôsobil na Krajskom súde v Žiline v oblasti obchodného a správneho súdnictva. Od roku 2005 je sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so zaradením na správnom kolégiu, kde pôsobí ako jeden z určených sudcov, ktorí z odbornej stránky vedú evidenciu judikatúry, pripravujú podklady do Zbierky stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a zúčastňujú sa na poradách súdov Slovenskej republiky zameraných na právno-aplikačné a právno-interpretačné problémy rozhodovacej činnosti súdov. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Zásadné rozhodnutia z jeho rozhodovacej činnosti publikoval v systéme ASPI v časti judikatúra JNS.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 23. 5. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 22. 5. 2018

Účastnícky poplatok:
102,00 € s DPH

85,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Odlišnosti v procesnom postupe oproti Občianskemu súdnemu poriadku
 • Správna žaloba vo veciach správneho trestania
 • Viazanosť správneho súdu rozsahom a dôvodmi žaloby
 • Konanie v plnej jurisdikcii, zmena rozhodnutia o priestupu alebo správnom delikte na návrh účastníka
 • Aplikácia judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva ( Štrasburg) správnymi orgánmi
 • Aplikácia judikatúry Súdneho dvora EU (Luxemburg) správnymi orgánmi
 • Aplikácia zásad trestného práva v administratívnom trestaní v štádiu súdneho konania
 • Viazanosť správnych orgánov rozhodnutiami správnych súdov, právne dôsledky a jej vymáhateľnosť
 • Základný prehľad aktuálnej judikatúry najvyššieho súdu vo veciach správneho trestania
 • Diskusia


Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.