creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na dvojdňový odborný seminár

Zmluva o dielo v stavebníctve - jej aplikácia v praxi podľa Obchodného zákonníka,
(s využitím a bez využitia) zmluvných štandardov FIDIC a pravidiel verejného obstarávania

v dňoch 23. a 24. mája 2019
Bratislava, Hotel COLOR***

Prvý a jedinečný seminár, kedy inštitúty zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka a FIDIC medzinárodných zmluvných podmienok (s akcentom na novú verziu FIDIC 2017) sú rozoberané do detailu, a to z pohľadu nielen aplikačnej praxe, ale aj z pohľadu judikatúry slovenských a českých súdov a zároveň princípov verejného obstarávania.

Kvalitu seminára zaručujú dvaja lektori špecializujúci sa na oblasť zmluvy o dielo z pohľadu obchodnoprávnej úpravy a úpravy FIDIC medzinárodných zmluvných podmienok a tiež z pohľadu špecifík v procese verejného obstarávania. Lektori predstavia krok za krokom úskalia tvorby a aplikácie zmluvy o dielo v praxi podľa právnej úpravy s výlučným použitím ustanovení Obchodného zákonníka a jej porovnávaní s aplikáciou FIDIC zmluvných podmienok a zohľadnení požiadaviek verejného obstarávania.

Cieľová skupina:
investori, projektanti, stavební dodávatelia a subdodávatelia, advokáti, konzultačné firmy, ktoré pracujú na projektoch financovaných EÚ, pre zahraničných investorov v SR, účastníci tendrových konaní zahraničných investorov, alebo tí, ktorí vyvážajú stavebné práce do zahraničia, verejní obstarávatelia a ďalší záujemcovia

Prednášajúci:
JUDr. Zuzana Bartová
- pôsobí ako advokátka v advokátskej spoločnosti Patakyová, Bartová, Kovácsová, s.r.o., je uznávanou odborníčkou v oblasti obchodného práva. Pravidelne poskytuje odborné poradenstvo obchodným spoločnostiam v oblasti korporátnych zmien, ako i v oblasti obchodnoprávnych záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia. Poskytuje právne poradenstvo viacerým bankám, významným spoločnostiam z oblasti energetiky, informačných technológií, stavebníctva a potravinárskeho priemyslu. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je spoluautorkou viacerých publikácií z oblasti obchodného práva.

JUDr. Juraj Tkáč - pôsobí ako konzultant - expert na aplikáciu FIDIC zmluvných podmienok a zároveň sa venuje čerpaniu eurofondov a verejnému obstarávaniu. Niekoľko rokov pracoval v investičnej výstavbe, má bohaté skúsenosti s aplikáciou FIDIC zmluvných podmienok tak zo strany verejného obstarávateľa (objednávateľa), ako aj uchádzača (zhotoviteľa), a to v prípravnej aj realizačnej fáze. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti.

Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania: Hotel Color***
Pri Starom mýte 1, 831 04 Bratislava

Dátum konania: 23. - 24. 5. 2019

Uzávierka záväzných prihlášok: 21. 5. 2019

Účastnícky poplatok:
220,00 € bez DPH
264,00 € s DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý 4x coffee break a občerstvenie, 2x obed, náklady na organizačné zabezpečenie seminára. V mieste konania je k dispozícii wifi pripojenie na internet a bezplatné parkovanie pred hotelom.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352; SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

Ďalšie obchodné podmienky:
Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.

Po prijatí záväznej prihlášky/objednávky organizátor obratom zašle zálohovú faktúru v elektronickej forme obsahujúcu všetky údaje potrebné k jej úhrade. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 21.5.2019, zúčtovacia faktúra bude doručená po prijatí platby v zákonnej lehote v elektronickej forme.

V prípade, že účastník neuhradí účastnícky poplatok včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky záväzných prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Poznámka:
Ubytovanie si v prípade potreby účastníci zabezpečujú individuálne. Záujemcovia o ubytovanie v Hoteli Color môžu kontaktovať recepciu: e-mail: reception@hotelcolor.sk; tel.: +421 2 491 01 255 alebo 0917 925 200. Kapacita ubytovania v hoteli je čiastočne rezervovaná pre účastníkov seminára, v kontakte s recepciou je treba uviesť, že záujemca o ubytovanie je účastníkom seminára.

Viac informácií o hoteli a službách: www.hotelcolor.sk.

Wifi pripojenie na internet - vysokorýchlostné a stabilné pripojenie dostupné v celom hoteli bezplatne.

Parkovanie: bezplatne pred hotelom (pre všetkých - aj neubytovaných účastníkov seminára).

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Program:

23. - 24. mája 2019
Prednášajúci: JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Juraj Tkáč

  • Obsahové náležitosti zmluvy o dielo - odkaz na zmluvné podmienky, minimálne obsahová náležitosti zmluvy o dielo, spôsob uzavretia zmluvy o dielo viacerými účastníkmi na jednej alebo druhej zmluvnej strane
  • Spôsob určenia ceny - cena určená záväzným/nezáväzným rozpočtom, meraný kontrakt vs. pevná cena, oceňovanie diela pomocou výkazu výmer, všeobecné položky, režijné náklady, možnosť uplatňovania zádržného z fakturácie
  • Vykonávanie diela - zodpovednosť za technické riešenie, pokyny objednávateľa a následky/možnosť ich nerešpektovania Zhotoviteľom, dohlaď nad vykonávaním diela Objednávateľom
  • Naviac práce na stavbe a možnosti odstúpenia od zmluvy o dielo
  • Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej - vlastníctvo materiálov uložených na stavbe, stavebnomontážne poistenie, priebežné preberanie diela Objednávateľom, následky začatia konkurzného/reštrukturalizačného konania na Zhotoviteľa počas priebehu prác
  • Záruka za akosť diela - spôsob preberania diela Objednávateľom, definovanie záručnej doby, skončenie záväzkov zhotoviteľa zo zmluvy o dielo, skryté vady diela, odmietnutie prebratia diela Objednávateľom, zodpovednosť Zhotoviteľa za (menovaných) subdodávateľov
  • Dodatky - forma úkonu dodatku, možnosť uzavretia dodatkov, dodatok vs. pokyn na zmenu, nároky Zhotoviteľa navýšiť cenu diela a/alebo predĺžiť lehotu výstavby
  • Diskusia

Časový harmonogram:

23. 5. 2019 24. 5. 2019
 9:30 – 10:00 registrácia  8:30 –  9:00 registrácia
10:00 – 12:00 prednáška  9:00 – 10:30 prednáška
12:00 – 13:00 obed 10:30 – 11:00 prestávka
13:00 – 14:30 prednáška 11:00 – 12:30 prednáška
14:30 – 15:00 prestávka 12:30 – 13:30 obed
15:00 – 17:00 prednáška 13:30 – 15:00 prednáška
    15:00 diskusia a záver
*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.