creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Nové pravidlá verejného obstarávania účinné od 1. novembra 2017
- novela zákona o verejnom obstarávaní

dňa 23. októbra 2017

Od 1. novembra 2017 je účinná novela zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Novela bola predložená ako poslanecký návrh a nejde o dlho plánovanú novelu pripravovanú Úradom pre verejné obstarávanie. Napriek tejto skutočnosti novelizovaná právna úprava zahŕňa viaceré novinky do postupov verejného obstarávania, ako napríklad dobrovoľné EKS, možnosť využiť tzv. reverznú súťaž aj na podlimitné zákazky a iné. Okrem predstavenia samotného obsahu novely sa seminár zameria aj na viaceré doterajšie problematické inštitúty verejného obstarávania.

Cieľová skupina: verejní obstarávatelia, obstarávatelia, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, advokáti a ďalší záujemcovia

Prednášajúci:
JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Je expertom na verejné obstarávanie, má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných i podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V súčasnosti pôsobí ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár , spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku , spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 23.10.2017

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 20.10.2017

Účastnícky poplatok:
74,40 € s DPH
62,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet

 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
Petra Šušuková - tel. 0902 359 374
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Program:

 • Nové druhy výnimiek - spôsob a aplikácia výnimiek

 • Zmeny v režime nákupu potravín - nový limit, aké možnosti dáva zákon na nákup potravín

 • Zmeny v podlimitných zákazkách - dobrovoľné EKS, možnosť reverznej súťaže aj na podlimitné zákazky

 • Zmeny v spôsobe vyhodnocovania podmienok účasti - najčastejšie chyby pri vyhodnocovaní podmienok účasti, možnosti stanovenia rôznych druhov podmienok účasti

 • Dynamický nákupný systém - možnosť uzavrieť rámcovú dohodu cez dynamický nákupný systém, výhody dynamického nákupného systému

 • Zelené verejné obstarávanie - zelený opis predmetu zákazky, ekologické kritériá na vyhodnotenie ponúk a/alebo podmienky účasti

 • Sociálny aspekt verejného obstarávania - zákazka pre sociálny podnik, sociálne kritériá na vyhodnotenie ponúk a/alebo podmienky účasti

 • Reverzné verejné obstarávanie - ako správne nastaviť súťaž, ako ju správne vyhodnotiť

 • Diskusia

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.