creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Spory vyvolané konkurzom

dňa 23. októbra 2018

Cieľom seminára je podať ucelený pohľad na spory súvisiace s konkurzom, poukázať na ich osobitosti a procesný postup pri zohľadnení nového procedurálneho prostredia v konaní pred súdmi, a tiež ozrejmiť úskalia oddlženia, ako inštitútu zasahujúceho do majetkových práv veriteľov v kontexte ich následnej ochrany.

Seminár bude viesť sudca, uznávaný odborník na civilné procesné právo, s dlhoročnými skúsenosťami v súdnej praxi. Prednášky v jeho podaní sa vyznačujú excelentnou znalosťou právnej úpravy, aktuálnymi informáciami z praxe, ktoré dopĺňa svojimi názormi a aktuálnou judikatúrou.

Cieľová skupina:
advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, exekútori, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
JUDr. Boris Tóth
pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave, je uznávaným odborníkom na civilné procesné právo. Ako sudca sa venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy, má 29-ročnú súdnu prax.

Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 23. 10. 2018

  • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 22. 10. 2018

Účastnícky poplatok:
102,00 € s DPH

85,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

  • Konkurzné konanie ako typ tzv. nesporového konania s vlastnou procesnou úpravou a jeho vzťah k všeobecným procesným predpisom (CSP, CMP)
  • Charakteristika sporov súvisiacich s konkurzným konaním, ich kategorizácia
  • Excindačné spory (spory o vylúčenie majetku zo súpisu podstaty) ako inštitút ochrany práv tretích osôb proti neželanému dopadu konkurzného konania na ich majetkové hodnoty
  • Incidenčné spory (spory o učenie pohľadávky) ako inštitút preukazovania odôvodnenosti pohľadávok prihlásených veriteľov,
  • Konanie o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer úpadcu, ako nový inštitút ochrany veriteľov dotknutých dlžníkovi priznaným oddlžením
  • Spätný vplyv výsledku konaní vyvolaných konkurzom na priebeh konkurzného konania
  • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.