creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Nové usmernenie Európskej komisie Verejné obstarávanie
- Usmernenie pre odborníkov z praxe

dňa 24. apríla 2018

Európska komisia dňa 13. 2. 2018 vydala nové usmernenie Verejné obstarávanie - Usmernenie pre odborníkov z praxe, ktoré nahrádza doterajšie usmernenie z roku 2015. Už samotný dovetok nového usmernia znie: vyhnutie sa najčastejším chybám pri projektoch spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, pričom celé usmernenie je zamerané na verejné obstarávanie, a to od prípravnej fázy (technická špecifikácia parametrov plnenia predmetu zmluvy, stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky) cez proces verejného obstarávania až po samotné odporúčania obsahu zmlúv, vrátane mechanizmu uzatvárania dodatkov k vysúťaženým zmluvám.

Usmernenie na 136 stranách okrem teoretickej časti obsahuje aj viaceré príklady negatívnej praxe, a tiež odporúčania ako príslušnú situáciu správne vyriešiť. Aj tieto príklady dobrej a zlej praxe budú tvoriť obsah seminára. V novom usmernení Európska komisia zohľadňuje aplikáciu nových smerníc o verejnom obstarávaní, ktoré boli preklopené do slovenskej legislatívy zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Nakoľko na prelome rokov vstúpila do platnosti nová verzia EŠIF upravujúca režim kontroly eurofondových zákaziek, obsah seminára sa zameriava aj na novinky v tejto oblasti a prechádza "život" eurofondovej zákazky krok za krokom, t.j. vrátane všetkých druhov kontrol zo strany riadiacich orgánov.

Tematicky je odborný program aktuálne doplnený o zodpovednostné vzťahy za porušenie pravidiel obstarávania zákaziek pri eurofondoch v oblasti korekcií a v trestnoprávnej rovine.

Seminár sa nezameriava len na európsky kontext verejného obstarávania, ale pri príslušnej problematike sa poukazuje aj na príslušné všeobecné metodické usmernenia/výkladové stanoviská Úradu pre verejné obstarávanie.

Cieľová skupina:
verejní obstarávatelia, obstarávatelia, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, advokáti, konzultačné firmy, ktoré pracujú na projektoch financovaných EÚ, pre zahraničných investorov v SR, účastníci tendrových konaní zahraničných investorov a ďalší záujemcovia

Prednášajúci:
JUDr. Juraj Tkáč
- pôsobí ako konzultant - expert na verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V súčasnosti pôsobí ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

JUDr. Ján Šanta, PhD. - pôsobí 26 rokov v rezorte prokuratúry, v súčasnosti na Úrade špeciálnej prokuratúry, kde sa zaoberá prevažne dozorom závažných foriem ekonomickej trestnej činnosti. Spolupracoval ako externý pedagóg na Paf UPJŠ Košice, FF Prešov a Bratislavskej vysokej škole práva v Bratislave, v súčasnosti pôsobí ako externý pedagóg na Paf UK v Bratislave a tiež Justičnej akadémii v Pezinku. Publikoval množstvo článkov k ekonomickej trestnej činnosti a je spoluautorom kníh s problematikou trestné právo. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti a vystupuje na početných vedeckých konferenciách k témam o ekonomickej kriminalite.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 24. 4. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 23. 4. 2018

Účastnícky poplatok:
102,00 € s DPH
85,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:
I. Nové usmernenie Európskej komisie Verejné obstarávanie

 • Prípravná fáza verejného obstarávania: stanovenie PHZ, prípravné trhové konzultácie
 • Dokumenty k verejnému obstarávaniu - podmienky účasti, súťažné podklady, zmluva, kritériá na vyhodnotenie ponúk, vyžadovanie subdodávateľov, samoočistný mechanizmus
 • Prvá ex ante kontrola zo strany riadiaceho orgánu - ktoré zákazky sa predkladajú na povinnú prvú ex ante kontrolu, čo sa kontroluje, postup, rozdiel medzi ex ante kontrolou UVO a RO
 • Vyhodnotenie ponúk, kedy sa pýtať na doplnenie a vysvetlenie a kedy vylúčiť, čo sa považuje za zmenu ponuky a čo je chyba v písaní a počítaní
 • Druhá ex ante kontrola zo strany riadiaceho orgánu - režim kontroly ex ante riadiacim orgánom a následná kontrola UVO
 • Fáza po uzavretí zmluvy - ex post kontrola zo strany RO, režim dodatkov k zmluve
 • Konflikt záujmov - strašiak 100 % korekcie

II. Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie

 • (trestné činy v oblasti verejného obstarávania)

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.