creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Nájomné vzťahy a prevody vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov v aktuálnej právnej praxi

dňa 24. októbra 2018

Dňa 1. mája 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 291/2017 Z.z. a zákon č. 110/2018 Z.z., ktorými sa dopĺňa a mení zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Citované predpisy boli prijaté za účelom ochrany a využívania poľnohospodárskych pozemkov a obmedzenia nakladania s poľnohospodárskou pôdou tak, aby boli pri nakladaní s ňou uprednostnené fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie alebo ako svoju profesiu a spĺňajú aj ďalšie s tým súvisiace podmienky. Zároveň majú napomôcť zvýšeniu transparentnosti užívacích a vlastníckych vzťahov.

Seminár prináša komplexné odborné informácie o novelizovanej právnej úprave vzťahujúcej sa na nájom poľnohospodárskych pozemkov (predmet a dĺžka nájmu, výška nájomného, užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy a vznik nájomnej zmluvy, zmena vnútorných pomerov nájomcu a trvanie nájomnej zmluvy, ukončenie nájomnej zmluvy, evidovanie nájomných zmlúv v katastri nehnuteľností, atď...), ale tiež sa zameria na problematiku prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov v aplikačnej praxi. Okrem vysvetlenia a vymedzenia pojmov „poľnohospodársky pozemok“, pojmu „zmluva o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku“, problematiky zámenných zmlúv, vysvetlenia právnych vzťahov, na ktoré sa zákon vzťahuje, je program venovaný aj otázkam vzťahujúcim sa ku katastrálnemu konaniu a registru zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva.

Cieľová skupina:
advokáti, notári, exekútori, realitné kancelárie, developerské spoločnosti, poľnohospodárske družstvá a podniky, lesné podniky, pozemkové spoločenstvá, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:

Mgr. Martin Illáš
pôsobí na odbore legislatívy na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR od r. 2006, v rokoch 2005 - 2006 pôsobil na Ministerstve spravodlivosti SR v sekcia civilného práva, odbore legislatívy. Od 2017 je členom rozkladovej komisie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a od r. 2018 je tiež členom Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre správne právo. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

JUDr. Lenka Hrnčiarová pôsobí na odbore legislatívy na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na ktorom sa v minulosti venovala pomerne širokej agende, ktorá zastrešovala prípravu interných riadiacich aktov ministerstva, prípravu procesov v rámci reformy verejnej správy, likvidáciu bývalých štátnych podnikov, majetkovoprávne veci. V rokoch 2004 až 2007 pracovala na Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu a následne do r. 2009 pracovala ako vyššia súdna úradníčka na Okresnom súde Bratislava I so zameraním na exekučnú a neskôr občianskoprávnu agendu. Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pôsobí od roku 2009, je členkou rozkladovej komisie ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 24. 10. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 23. 10. 2018

Účastnícky poplatok:
84,00 € s DPH
70,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote
Program:

Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku /Martin Illáš/

 • Stručný úvod do právnej úpravy zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v znení neskorších predpisov
 • Vymedzenie čo je a čo nie je poľnohospodársky pozemok
 • Zámenná zmluva - ekvivalentná hodnota pozemkov
 • Právne úkony prevodu poľnohospodárskeho pozemku
 • Podmienka výkonu poľnohospodárskej výroby
 • Kedy som z obce, susednej obce a ostatného územia?
 • Samostatne hospodáriaci roľník
 • Starý problém: mladý poľnohospodár
 • Prednosť - právo či nárok?
 • Zamestnanec - dojička áno, predseda nie
 • Posledné štádium - ktokoľvek
 • Výber záujemcu - právo či povinnosť?
 • Komu sa vydáva osvedčenie?
 • Potvrdenia obce
 • Čo všetko predložiť s návrhom na vklad?

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov po prijatí noviel účinných od 1. mája 2018 /Lenka Hrnčiarová/

 • Východiská k novele zákona o č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Vymedzenie, čo sa považuje za poľnohospodársky pozemok
 • Ako sa bude určovať obvyklá výška nájomného
 • Zmeny v užívaní pozemku bez nájomnej zmluvy
 • Zmeny pri predaji podniku
 • Maximálny čas nájmu
 • Prednostné právo nájmu, podnájomné vzťahy
 • Evidencia
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.