Pozvánka

creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár s názvom

"Vybrané témy z Civilného mimosporového poriadku a aplikačná prax"

Seminár prevedie účastníkov cez najzásadnejšie zmeny nových procesných pravidiel po rekodifikácii civilného procesu s dôrazom na vybranú problematiku Civilného mimosporového poriadku. Cieľom seminára je zároveň poukázať na niektoré závažné otázky pri aplikácii CMP v právnej praxi a doposiaľ prijaté závery a riešenia prijaté súdmi v Slovenskej republike pri ich rozhodovacej činnosti.

Program seminára je zameraný s akcentom na praktickú stránku uplatňovania kódexu v praxi.

Program semináru:

Úvod do problematiky,

 • procedurálne osobitosti konania podľa CMP - konfrontácia odlišných procesných postupov
 • sporového a mimosporového konania,
 • konania v niektorých rodinnoprávnych a statusových veciach fyzických osôb pri porovnaní
 • s úpravou v OSP a vyvstavšie aplikačné problémy,
 • novoty vo výkone rozhodnutia vo veciach maloletých,
 • problematika dedičského konania v nových veciach, novo koncipované kompetencie
 • súdneho komisára a ingerencia súdu,
 • problematika konania vo veciach nie len notárskych úschov,
 • diskusia

Lektor: JUDr. Boris Tóth

JUDr. Boris Tóth pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave a zároveň sa ako sudca venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy, má 28-ročnú súdnu prax.

Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Dátum a miesto konania:

 • APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - Bratislava - Ružinov)
 • Dr. Vl. Clementisa 10
 • Bratislava

Dňa: 25.01.2017

V čase: od9:00 do 15:30 hod. (prezentácia od 8:30 hod.)

Účastnícky poplatok:

102 Eur s DPH/osoba

85 Eur bez DPH/osoba

 • v účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára
 • sme platcami DPH

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: IČO zamestnávateľa/spoločnosti

Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

 • Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Uzávierka záväzných prihlášok: 24.01.2017

Registrácia, informácie a otázky:

info@creatioeu.sk