creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Zodpovedná osoba a jej postavenie a činnosť v novom právnom stave po prijatí zákona o ochrane osobných údajov a uplatnenia nariadenia GDPR

/2. časť intenzívneho kurzu/

dňa 25. apríla 2018

Spoločnosť creatio eu, s.r.o. a Labour Law Association/Asociácia pracovného práva si Vám dovoľujú ponúknuť intenzívny kurz ochrany osobných údajov v súvislosti s prijatím nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov a nového zákona o ochrane osobných údajov. Intenzívny kurz Vás v 3 samostatných seminároch prevedie postupne všetkými relevantnými oblasťami činnosti podnikateľských subjektov, ktorých sa nový právny stav dotkne, vrátane dopadov na realizáciu pracovnoprávnych vzťahov.

Druhý seminár je zameraný na osobitné postavenie zodpovednej osoby a jej vzťahu k zamestnávateľovi i voči tretím subjektom a naopak. Predmetom seminára bude predovšetkým poskytnutie informácií, kto môže byť zodpovednou osobou u zamestnávateľa, konkretizácia jeho práv a povinností voči zamestnávateľovi a ostatným subjektom, zodpovednostné vzťahy zodpovednej osoby, činnosť zodpovednej osoby v rámci nastavovania bezpečnostných opatrení u zamestnávateľa, činnosť zodpovednej osoby v rámci prijatia vhodných technických a organizačných opatrení. Účastníci seminára sa rovnako oboznámia s vytváraním podkladov pre bezpečnostné projekty, sprostredkovateľské zmluvy a pod.

Cieľová skupina:
zamestnanci personálnych a právnych oddelení, právnici, riadiaci zamestnanci so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu u zamestnávateľov, zamestnanci so zodpovednosťou za ochranu osobných údajov

Prednášajúci:
Mgr. Tatiana Valentová
pôsobí ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a zároveň riaditeľka odboru kontroly spracúvania osobných údajov. Dlhoročne pôsobí v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií. Podieľala sa na príprave nového zákona o ochrane osobných údajov a ďalších sekundárnych právnych predpisov v súvislosti s účinnosťou európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Pôsobila ako bezpečnostný analytik a má skúsenosti s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení slúžiacich na ochranu informácií, ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem pri ich príprave. Spolupracuje s Labour Law Association, je členkou ISACA, publikuje, prednáša a vedie semináre o ochrane osobných údajov, je hosťom odborných konferencií aj na medzinárodnej úrovni, kde prezentuje praktické skúsenosti v oblasti ochrany údajov a súkromia.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 25. 4. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 24. 4. 2018

Účastnícky poplatok:
84,00 € s DPH
70,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • právny základ spracúvania osobných údajov v novom právnom stave v zmysle nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR,
 • rozdiely v podmienkach spracúvania osobných údajov podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov v porovnaní s pôvodnou právnou úpravou,
 • zodpovednosť prevádzkovateľa za prijatie vhodných technických a organizačných opatrení a za zavedenie politík ochrany údajov, oprávnený záujem prevádzkovateľa, poučenie osôb v súvislosti s GDPR,
 • ako sa dotkne GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov súčasných bezpečnostných projektov, zavedených evidenčných systémov ochrany osobných údajov v oblasti spracúvania miezd, informácii o zamestnancoch, zástupcoch zamestnancov a pod. (šifrovanie, pseudonymizácia, certifikácia a pod.),
 • postavenie zodpovednej osoby u zamestnávateľa, zodpovednosť za súlad s podnikových procesov a dokumentácie s GDPR a novým zákonom o ochrane osobných údajov,
 • prípady obligatórneho určenia zodpovednej osoby u zamestnávateľa a kedy zamestnávateľ nemusí mať určenú zodpovednú osobu (hlavná činnosť, vo veľkom rozsahu, pravidelné a systematické monitorovanie),
 • kto môže byť zodpovednou osobou (formálne a neformálne podmienky, ktoré musí spĺňať fyzická osoba), skončenie činnosti zodpovednej osoby,
 • povinnosti zodpovednej osoby vo vzťahu k zamestnávateľovi a voči tretím subjektom, resp. štátnym a iným orgánom,
 • zodpovednosť zodpovednej osoby za bezpečnostný incident, vznik prípadnej škody alebo porušenia právnych predpisov u zamestnávateľa,
 • zmeny v postavení sprostredkovateľa, obsah a rozsah sprostredkovateľskej zmluvy a zodpovednosť prevádzkovateľa v zmysle GDPR a vzťah k zodpovednej osobe, poskytnutie osobných údajov inému prevádzkovateľovi,
 • poskytnutie osobných údajov v rámci EÚ a prenos osobných údajov mimo EÚ,
 • prehľad zákonných lehôt pre realizáciu jednotlivých práv a povinností,
 • riešenie konkrétnych prípadových štúdií na podmienky zamestnávateľa.

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.