creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Špecifiká a úskalia verejného obstarávania (nielen eurofondových)
IKT zákaziek

v dňoch 25. a 26. októbra 2017

Úrad pre verejné obstarávanie v rámci svojej rozhodovacej praxe zamedzil bezbrehému používaniu priameho rokovacieho konania pre IT zákazky. Obsah seminára je koncipovaný tak, aby poskytol komplexný prehľad o možnostiach čerpania eurofondov v rámci IKT projektov, nastavenia podmienok ich plnenia, vrátane nových inovatívnych postupov v oblasti verejného obstarávania. Odborný program sa zameria na úskalia pri definovaní zmluvných inštrumentov - licenčných a iných typov zmlúv, ako i zodpovednosť za porušenie pravidiel obstarávania IT zákaziek pri eurofondoch v oblasti korekcií, ale tiež v trestnoprávnej rovine. V máji 2018 nadobudne účinnosť Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ("GDPR"), ktoré sa bude vzťahovať na každú organizáciu v Európe, ktorá spracováva akékoľvek osobné údaje, a tak odborný program aktuálne dopĺňa súhrn najzásadnejších informácií, ktoré ovplyvnia aj sféru IT zákaziek.

Prijmite pozvanie na dva dni odborných prednášok lektorovaných renomovanými expertmi z praxe, dva dni živej obohacujúcej diskusie a vzájomnej výmeny skúseností v príjemnom prostredí pod starobylým hradom Devín.

Cieľová skupina: IT manažéri, verejní obstarávatelia a uchádzači v procese verejného obstarávania, prijímatelia pomoci z fondov EÚ, právnická verejnosť a ostatní záujemcovia

Miesto konania:
Hotel Hradná Brána****
Slovanské nábrežie 15, Bratislava - Devín

Dátum konania: 25. - 26. 10. 2017

Uzávierka záväzných prihlášok: 20. 10. 2017

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
Petra Šušuková, tel. 0902 359 374
JUDr. Emília Halmešová, tel. 0905 690 581

Účastnícky poplatok:
195,00 € bez DPH
234,00 € s DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý 3x coffee break, 2x obed, 1x občersvenie, študijný materiál v tlačenej aj elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. V mieste konania je k dispozícii wifi pripojenie na internet.

Parkovanie pred hotelom Hradná Brána bezplatne.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: IČO zamestnávateľa/spoločnosti

Ďalšie obchodné podmienky:

 • Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.

 • Po prijatí objednávky organizátor obratom zašle zálohovú faktúru, obsahujúcu všetky údaje potrebné k jej úhrade. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 23.10.2017, zúčtovacia faktúra bude doručená po prijatí platby v zákonnej lehote.

 • V prípade, že účastník neuhradí účastnícky poplatok včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

 • Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne. Záujemcovia o ubytovanie v hoteli Hradná Brána môžu kontaktovať recepciu: e-mail: recepcia@hotelhb.sk; tel.: 02 / 601 025 11

Program:

25. október 2017

Prednášajúci: Mgr. Milan Ištván
Aké IKT projekty vo verejnom sektore očakávame?

 • Implementácia Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII)

 • Reformné zámery a štúdie uskutočniteľnosti

 • IKT v iných operačných programoch

Strategické a koncepčné dokumenty:

 • Dokumenty nadväzujúce na Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy (NKIVS)

 • Koncepcia riadenia informatizácie

 • Detailný akčný plán

 • Akčný plán pre jednotný digitálny trh

 • Implementačný plán stratégie inteligentnej špecializácie

Prednášajúci: Ing. Radoslav Jurčaga

 • Kompetencie Riadiaceho orgánu OP Integrovaná infraštruktúra (RO OPII=MDV SR), kompetencie Sprostredkovateľského orgánu (SO OPII=ÚPVII SR)

 • Usmernenia Riadiaceho orgánu OPII pre verejné obstarávanie pre prijímateľov Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť (osobitosti obstarávania IKT projektov, Príručka pre realizáciu verejného obstarávania v OPII

 • Príklady najčastejších zistení, resp. porušení zákona o verejnom obstarávaní v rámci výkonu kontrol a auditov kompetentných orgánov

 • Finančné opravy vo vzťahu k projektom zo strany riadiaceho orgánu pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania (metodický pokyn CKO vrátane určovania výšky finančnej opravy

Prednášajúci: JUDr. Marek Griga
                        JUDr. Juraj Tkáč

Obstarávanie IKT produktov v praxi

 • Prečo je obstarávanie produktov IKT také problematické?

 • Príručka pre obstaranie IT riešení - zhrnutie odporúčaní Komisie

 • Obstarávanie IKT v Slovenskej republike

Aktuality vo verejnom obstarávaní - novela zákona o VO účinná od 1. 11. 2017

 • Zásadné zmeny v dvojobálkovom systéme

Obstarávanie hardwéru a štandardizovaného softwéru - vybrané otázky

 • Nediskriminačný opis predmetu zákazky - benchmarky (riziká), odporúčania Komisie;

 • Kompatibilita;

 • "Deliť, či nedeliť?"

 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Obstarávanie softvéru na mieru - vybrané otázky

 • Ako možno využiť prípravné trhové konzultácie?

 • Voľba správneho postup verejného obstarávania s ohľadom na opis predmetu zákazky

 • Určenie podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk

 • Obsah súťažných podkladov - náležitosti zmluvy

Úskalia samotného procesu verejného obstarávania IKT produktov - vybrané otázky

 • Rýchly vývoj = zmeny predmetu zákazky v priebehu verejného obstarávania

Osobitosti obstarávania úprav jestvujúceho softvéru - vybrané otázky

 • Dodatok/PRK?

Z rozhodovacej praxe

Prednášajúci: JUDr. Ján Šanta, PhD.
Poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev (trestné činy v oblasti verejného obstarávania)

Prednášajúci: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
Aplikácia a úskalia aplikácie zmluvných inštrumentov v IKT projektoch/zákazkách

 • Softvér ako predmet verejného obstarávania
 • Balíkový softvér vs softvér na mieru

 • Licencia ako súhlas na použitie softvéru

 • Licenčná zmluva vs EULA (licenčná zmluva koncového užívateľa)

 • Oprávnený užívateľ vs nadobúdateľ licencie

 • Cena vs odmena podľa licenčnej zmluvy

 • Implementácia, skúšobná prevádzka a riadne odovzdanie softvéru

 • Maintenance a údržba z pohľadu autorského práva

 • Databáza a prevod dát zo starého systému do nového systému

Ochrana osobných údajov podľa GDPR: čo je dobré vedieť?

 • Aktuálne k téme právnej úpravy ochrany osobných údajov (Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ("GDPR")

 • Očakávané zmeny interných procesov, interných a externých dokumentov a informačných systémov pre prevádzkovateľov v IT oblasti

 • Povinnosť spracovávania údajov o vlastných zamestnancoch (povinnosť všetkých organizácií, súkromnoprávnych aj verejnoprávnych)

 • Nový koncept ochrany osobných údajov, postavený na potrebe riešenia "šitému na mieru a potreby" konkrétnej organizácie (na rozdiel od doterajšieho konceptu "plošného, všeobecného, vzorového" riešenia ochrany osobných údajov, ktoré je možné s drobnými odchýlkami aplikovať na potreby akejkoľvek organizácie)

26. október 2017

Pokračovanie v odbornom programe z predchádzajúceho dňa seminára

Prednášajúci: JUDr. Marek Griga, JUDr. Juraj Tkáč
Prednášajúci: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.


Časový harmonogram:
25.10.201726.10.2017
 8:30 –  9:00registrácia 9:00 – 10:15prednáška
 9:00 – 12:00prednáška10:15  – 10:30prestávka
12:00 – 13:00obedňajšia prestávka10:30 – 12:00prednáška, diskusia
13:00 – 15:00prednáška12:00 – 13:00obedňajšia prestávka
15:00 – 15:30prestávka s občerstvením13:00 – 15:00prednáška, diskusia
15:30 – 17:00prednáška, diskusia15:00predpokladaný záver

Prednášajúci:

Mgr. Milan Ištván je prezidentom občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP), ktoré sa venuje podpore informatizácie spoločnosti na Slovensku. Tejto téme sa začal venovať v rokoch 1998-2002, keď bol poslancom NR SR a spolupredkladal zákon o elektronickom podpise, presadzoval liberalizáciu telekomunikačného trhu či podporoval projekt Infovek. V programovom období 2007-2013 bol členom Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (MV VE) a Riadiaceho výboru pre prioritnú os 1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) "eGovernment". V rokoch 2009-2015 bol editorom elektronického newslettra OPISNEWS. V súčasnosti je členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy, Poradného orgánu Digitálneho lídra SR, Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII), Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 "Informačná spoločnosť" OPII a Partnerstva pre politiku súdržnosti.

Ing. Radoslav Jurčaga - expert na eurofondy a verejné obstarávanie, ktorý v týchto oblastiach pôsobil na rôznych pozíciách vo verejnej, štátnej i súkromnej sfére, donedávna ako riaditeľ odboru koordinácie a riadenia projektov na MDaV SR s pôsobnosťou koordinovania a riadenia celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovania zásad a postupov čerpania prostriedkov EÚ na úrovni ministerstva, ako i koordinovania a riadenia činností súvisiacich s metodickým usmerňovaním, verejným obstarávaním, koordináciou auditov a kontrol a technickou pomocou v rámci projektov OPD a OPII. Disponuje bohatými, niekoľkoročnými manažérskymi skúsenosťami v oblasti riadenia, implementácie, monitorovania a hodnotenia projektov podporených z fondov EÚ a ďalších finančných nástrojov EÚ. Pôsobil pri komplexnom riadení a metodickom vedení národných a európskych projektov; v oblasti verejného obstarávania bol vedený v zozname odborne spôsobilých osôb. Absolvoval mnoho pracovných stretnutí so zástupcami Európskej komisie, ako aj odborných konferencií venovaných problematike EÚ a verejného obstarávania.

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. partner Advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala, ktorá je opakovane odporúčanou právnickou firmou roka pre právo duševného vlastníctva, IT právo a telekomunikačné právo. Vo svojej profesionálnej praxi sa zameriava najmä na praktické aspekty autorského práva, IT práva, licenčných zmlúv k softvéru, ochrany osobných údajov, cloudových riešení a startupov. Je autorom alebo spoluautorom viacerých článkov, publikácií a monografií v oblasti autorského práva s dôrazom na zmluvné vzťahy k softvéru, v oblasti e-governmentu a v oblasti elektronického podpisu. Aktívne sa venuje lektorskej činnosti a prednášaniu na odborných konferenciách, prednáškach a workshopoch so zameraním na IT právo, softvérové právo a ochranu osobných údajov. Dlhodobo pôsobil na Právnickej fakulte UK v Bratislave so zameraním na právo informačných a komunikačných technológií. Bol spoluriešiteľom viacerých vedeckých grantov v tejto oblasti práva a pôsobil aj ako oponent a recenzent dizertačných prác a monografií. Bol členom odborného tímu, ktorý spracoval niekoľkých odborných analýz k legislatívnym návrhom alebo existujúcim právnym predpisom v oblasti autorského práva, ochrany osobných údajov, elektronického podpisu a e-governmentu. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží, Je členom viacerých domácich a európskych organizácií a podporovateľom projektov v oblasti práva informačných a komunikačných technológií, v oblasti ochrany duševného vlastníctva a v oblasti ochrany osobných údajov.

JUDr. Marek Griga pôsobí v spoločnosti Tatra Tender, s.r.o. špecializujúcej sa na právo verejného obstarávania. Už niekoľko rokov sa venuje aplikačnej praxi v oblasti revíznych postupov verejného obstarávania, správnych žalôb, prípravy súťažných podkladov, tvorbe a pripomienkovaniu obchodných podmienok plnenia zákaziek a členstvu v komisiách na vyhodnotenie ponúk v obstarávacích procesoch. Vo svojej odbornej praxi sa aktívne venuje tiež právu informačných a telekomunikačných technológií, predovšetkým softvérovému právu, kde sa okrem licenčných zmlúv zaoberá právnymi aspektmi cloud computingu a ITIL®-u . Je spoluautorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania. Je autorom početných článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

JUDr. Ján Šanta, PhD. pôsobí 26 rokov v rezorte prokuratúry, kde sa zaoberá prevažne dozorom závažných foriem ekonomickej trestnej činnosti. Spolupracoval ako externý pedagóg na Paf UPJŠ Košice, FF Prešov a Bratislavskej vysokej škole práva v Bratislave, v súčasnosti pôsobí ako externý pedagóg na Paf UK v Bratislave a tiež Justičnej akadémii v Pezinku. Publikoval množstvo článkov k ekonomickej trestnej činnosti a je spoluautorom kníh s problematikou trestné právo. V súčasnosti pôsobí na Úrade špeciálnej prokuratúry SR a vystupuje na početných vedeckých konferenciách k témam o ekonomickej kriminalite.

JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava, expert na verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V súčasnosti pôsobí ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.