Vložte svoj text

creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Správny poriadok
- všeobecná právna úprava prvostupňového správneho konania 
dňa 26. mája 2020
Predmetom seminára je upriamiť pozornosť na nosné aplikačné problémy právnej úpravy prvostupňového správneho konania podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien. Program seminára bude zameraný najmä na základné zásady, subjekty správneho konania, začatie konania a priebeh prvostupňového konania s akcentom na dokazovanie a rozhodnutie, a tiež problematiku inštitútov zabezpečenia priebehu a účelu správneho konania. Seminár poukáže pri jednotlivých inštitútoch aj na špecifiká vybraných osobitných právnych úprav.  


Cieľová skupina:

právnici a odborní zamestnanci štátnych inštitúcií a samosprávy, advokáti, advokátski koncipienti, právnici spoločností, bánk a ostatní záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:

Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2015 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore správne právo Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, téma habilitačnej prednášky: Vplyv štátnej správy na fungovanie činnosti verejnej správy, téma habilitačnej práce: Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní.
Od r. 2006 pôsobí súčasne v advokátskej kancelárii Čakvári, Matkovčík, Vačok a partneri v Bratislave. V minulosti pôsobil aj na iných vysokých školách. Je členom dvoch rozkladových komisií. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä správnemu konaniu a správnemu súdnictvu. Je autorom viacerých vedeckých článkov a jednej monografie. Je spoluautorom štyroch vysokoškolských učebníc a dvoch komentárov, venuje sa aj lektorskej činnosti.


Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)

Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 26.05.2020

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 25.05.2020

Účastnícky poplatok:
96,00 € s DPH
80,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude elektronicky doručená v zákonnej lehote

Program


  • Pôsobnosť Správneho poriadku (vzťah k osobitným právnym predpisom, možnosti analogického použitia, ...)
  • Základné zásady vzťahujúce sa na správne konanie
  • Subjekty správneho konania a konanie v ich mene
  • Dokazovanie v správnom konaní - prípustné dôkazné prostriedky, špecifikácia vybraných dôkazných prostriedkov, vyhodnocovanie dôkazov, špecifiká čestného vyhlásenia
  • Inštitúty zabezpečujúce účel a priebeh správneho konania
  • Rozhodnutie v správnom konaní, druhy rozhodnutí v správnom konaní, náležitosti rozhodnutí, lehoty na vydanie rozhodnutia
  • Nečinnosť v správnom konaní a opatrenia voči nečinnosti správneho orgánu
  • Diskusia
Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.