"Ľutujeme, seminár je vypredaný"

creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní od 1. augusta 2019


Dňa 1.8.2019 nadobudol účinnosť nový zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme, ktorý zakotvuje povinnosť vo verejnom obstarávaní používať výlučne zaručenú elektronickú faktúru. Bez predloženia elektronickej faktúry už nebude možné uhrádzať žiadne platby za tovary, služby a stavebné práce zo zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
Seminár predstaví nový inštitút elektronickej faktúry, poukáže na aké druhy zákaziek sa tento inštitút nevzťahuje a zameria sa aj na prechodné ustanovenia, t.j. spôsob ako vyriešiť uvedenú legislatívnu zmenu v už vysúťažených zmluvách. V neposlednom rade bude obsahom seminára aj vzťah režimu elektronickej fakturácie na subdodávateľské vzťahy.
Seminár je primárne určený verejným obstarávateľom, ktorý budú musieť upraviť svoje doterajšie zmluvné vzťahy, ako aj znenie súťažných podkladov, a tiež dodávateľom, ktorí ak budú chcieť dostávať úhrady za plnenia, budú musieť vykonať nevyhnutné kroky pre možnosť elektronickej fakturácie.


Cieľová skupina:

verejní obstarávatelia, obstarávatelia, prijímatelia a záujemcovia o eurofondy, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, advokáti a ďalší záujemcovia

Prednášajúci:

JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Je expertom na verejné obstarávanie, má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných i podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V súčasnosti pôsobí ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár , spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku , spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 26.9.2019

  • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 13:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 25.9.2019

Účastnícky poplatok:
75,60 € s DPH
63,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní - dôvody a účel prijatia smernice, obsah smernice
  • Zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme - rozsah subjektov na ktorý sa vzťahuje, rozsah zákaziek, na ktorý sa zákon vzťahuje, zákazky do 5000 EUR, výnimky podľa § 1 ZVO a elektronická fakturácia
  • Vzťah elektronickej fakturácie a existujúcich zmlúv - prechodné ustanovenia, znenie dodatku s dodávateľom, povinnosť dodávateľa registrovať sa v systéme Ministerstva financií SR, elektronická fakturácia a Zoznam hospodárskych subjektov vedených ÚVO
  • Subdodávateľské vzťahy - povinnosť premietnuť elektronickú fakturáciu do subdodávateľských zmlúv
  • Diskusia
Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.