creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Základy práva obcí
pre novozvolených starostov a poslancov

dňa 26. februára 2019

Po komunálnych voľbách do funkcií starostov a poslancov nastupujú osoby zo súkromnej sféry alebo zo štátnej správy. Fungovanie samosprávy je veľmi odlišné od fungovania súkromného sektora i sektora štátnej správy. Bez pochopenia týchto rozdielov nemôže starosta a poslanec náležite vykonávať svoj mandát. Základným problémom fungovania orgánov obce je, že nevedia, ktoré veci patria do kompetencie starostu a ktoré do kompetencie zastupiteľstva. To vedie k mnohým konfliktom. Nesprávny býva aj postoj orgánov obce k hlavnému kontrolórovi. Novo nastupujúci funkcionári si nie sú istí, čím všetkým možno poveriť zástupcu starostu a prednostu obecného úradu. Ponúkané školenie ponúka kvalifikovaný a zrozumiteľný výklad tých najdôležitejších inštitútov komunálneho práva, bez znalostí ktorých sa nezaobíde žiaden zvolený obecný funkcionár.

Seminár bude viesť uznávaný a odbornou verejnosťou žiadaný lektor, spoluautor publikácie Zákon o obecnom zriadení - komentár a ďalších publikácií týkajúcich sa problematiky komunálneho práva.

Cieľová skupina:
starostovia a prednostovia obcí, zástupcovia starostov, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci samosprávy, poslanci zastupiteľstiev

Prednášajúci:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
pôsobí na Katedre ústavného práva a správneho práva Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v odbore správne právo.

V aplikačnej praxi pôsobil niekoľko rokov ako hlavný kontrolór mesta Spišské Podhradie. Od roku 2010 zastáva funkciu predsedu Legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Lektoruje pre vzdelávacie centrá územnej samosprávy. Je autorom vyše päťdesiatich vedeckých odborných článkov z oblasti správneho práva, je spoluautorom publikácie „Zákon o obecnom zriadení - komentár“ a autorom publikácií „Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti“ a „Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016“. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti i v aplikačnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 26. 2. 2019

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 25. 2. 2019

Účastnícky poplatok:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Rozdiely medzi samosprávou, štátnou správou a súkromnou správou
 • Kompetenčné právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva
 • Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť
 • Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť
 • Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov
 • Právo veta starostu - pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom
 • Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu, hlavnému kontrolórovi
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.