Pozvánka

creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár s názvom

Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 

dňa 26. septembra 2017

Ľutujeme, seminár je plne obsadený

Seminár ponúka komplex odborných, ale predovšetkým pre prax praktických a užitočných, v odbornej literatúre málo dostupných informácií, ktoré sú využiteľné pre účely či už majetkového vysporiadania alebo pri riešení otázok spornej hranice pozemkov, pri zlučovaní pozemkov, pre účely dedičského konania, pri predaji a kúpe nehnuteľností, a pod. 

Viete,

 • ako "čítať" výpisy z pozemnoknižných podkladov a ktoré všetky údaje je možné z nich zistiť?
 • na čo slúži identifikácia parciel a ako sa orientovať v jej rôznych variáciách?
 • ako "konfrontovať" grafickú a popisnú časť geometrického plá­nu?
 • čo znamenajú jednotlivé tzv. vedľajšie údaje listu vlastníctva?
 • aké sú zásadné rozdiely medzi evidenciou nehnuteľností podľa pozemkovej knihy a (terajšieho) katastra nehnuteľností?

Účasť na seminári s lektorom - sudcom, ktorý má rozsiahle skúsenosti s danou problematikou zo súdnej praxe, prispeje nielen k rozšíreniu odborných poznatkov, ale ponúkne priestor aj pre diskusiu a vzájomnú výmenu právnych názorov. Účastníci získajú cenné rady ako postupovať pri hľadaní historického majetku obcí, cirkví, štátu i svojej rodiny.

Cieľová skupina:

 • odborní zamestnanci obcí, okresných úradov - pozemkových a lesných odborov a odborov opravných prostriedkov, referáty pôdohospodárstva, odborní pracovníci realitných kancelárií, bankového sektoru, cirkví, advokáti, koncipienti, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, notári, právnická verejnosť, firemní/podnikoví právnici

 Prednášajúci:

JUDr. Róbert Urban sudca Krajského súdu v Žiline, s 27-ročnou súdnou praxou. Špecializuje sa na civilné právo, osobitne na problematiku dedičského práva, vecných práv k nehnuteľnostiam a otázky občianskeho súdneho konania. Je úspešným a vyhľadávaným lektorom odborných seminárov, externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Autorsky sa podieľal na mnohých odborných článkoch a publikáciách. Vo svojom odbore patrí k uznávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.


Program seminára:

 • Úvod do problematiky
 • Pozemková kniha (základné informácie o jej charaktere, súčastiach a význame)
 • Praktické ukážky výpisov z pozemkovej knihy (dôležitosť a vzájomné súvislosti jednotlivých údajov) a spôsob označovania nehnuteľností v úradných písomnostiach údajmi podľa pozemkovej knihy
 • Identifikácia parciel (jej podstata a účel), praktické ukážky jej rôznych variantov
 • Geometrický plán (jeho podstata, vzájomné spojitosti popisnej a grafickej časti)
 • List vlastníctva a jeho nadväznosť na údaje pozemkovej knihy, identifikácie parciel a geometrického plánu
 • Výber z judikatúry v otázkach vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Diskusia

Dátum a miesto konania:

 • APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - Bratislava - Ružinov)
 • Dr. Vl. Clementisa 10
 • Bratislava

Dňa: 26.09.2017

V čase: od 9:00 do 15:00 hod. (prezentácia od 8:30 hod.)

Účastnícky poplatok:

90,00 € s DPH / osoba
75,00 € bez DPH / osoba

 • poplatok zahŕňa obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára
 • sme platcami DPH

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: IČO zamestnávateľa/spoločnosti

Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

 • Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Uzávierka záväzných prihlášok: 25.09.2017

Registrácia, informácie a otázky:

info@creatioeu.sk
t.č.: 0902 359 374 - Petra Šušuková 

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.