Pozvánka

creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár s názvom
"Ako pripraviť ponuku, nebyť vylúčený zo súťaže, resp. ako uspieť vsúťaži podľa nového zákona overejnom obstarávaní"

Seminár je určený primárne pre uchádzačov resp. dodávateľov apoukazuje nielen na novinky voblasti verejného obstarávania podľa nového zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní, ale aj na doterajšiu rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie ale aj súdov. Obsah seminára sa zameriava na všetky druhy zákaziek ato tak na zákazky snízkou hodnotou, zákazky podliehajúce režimu zadávania na elektronickom trhovisku, podlimitné ale aj nadlimitné zákazky. Ak sa chcete dozvedieť viac, príďte nás navštíviť na náš seminár, ktorý povedie spoluautor komentára k novému Zákonu o verejnom obstarávaní(https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-verejnom-obstaravani-velky-komentar.p2590.html) JUDr. Juraj Tkáč.

Program semináru:


 • Nové finančné limity -limit pre zákazky snízkou hodnotou, zadávanie týchto zákaziek, nové druhy zákaziek snízkou hodnotou, zadávanie zákaziek snízkou hodnotou na eurofondových projektoch
 • Test bežnej dostupnosti -bežne dostupná zákazka, zadanie zákazky na EKS, ako sa brániť, rôzne druhy zmluvných podmienok, negatívna referencia na EKS, EKS aregister konečných užívateľov výhod, aukcia na EKS
 • Prieskum trhu vs. konflikt záujmovaprípravné trhové konzultácie -na čo si dať pozor aby nebol diskvalifikovaný avylúčený ztendra pre prípadný konflikt záujmov
 • Podlimitné zákazky -zábezpeka, vyžadovanie podmienok účasti, námietky na podlimitné zákazky
 • Podmienky účasti -novinky vpreukazovaní osobného postavenia, preukazovanie osobného postavenia subdodávateľom, povinnosť preukázať osobné postavenie subdodávateľa, nové prvky účasti ekonomickej aodbornej spôsobilosti, mechanizmus preukazovania referencií, požiadavka na plnenie zmluvy osobou ktorá dala referencie, JED -jednotný EU dokument -nové čestné prehlásenie?, ako sa predkladá, čo má obsahovať
 • Nové dôvody vylúčenia uchádzača -§ 40 ods. 6, etický kódex uchádzača, kde ho nájdem, predkladám ho do ponuky?
 • Nový princíp vyhodnocovania ponúk -proporcionalita, samoočistný mechanizmus -limity samoočistného mechanizmu, samoočistný mechanizmus aJED
 • Reverzné verejné obstarávanie -kedy ho môže verejný obstarávateľ použiť, ako sa predkladá ponuka, ako sa ponuka vyhodnocuje -§ 44, čo ešte čítať vSP -komunikácia
 • Viackolové súťaže -užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, inovatívne partnerstvo, spôsob eliminácie záujemcov, predkladanie ponúk
 • Poskytovanie súčinnosti pred podpisom zmluvy -register konečných užívateľov výhod, iné formy súčinnosti, súčinnosti azábezpeka, JED azábezpeka
 • Dodatkovanie aodstúpenie od zmluvy -nový režim, limity dodatkov, rokovacie konanie vs. dodatok

Lektor: JUDr. Juraj Tkáč


JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskejkancelárií MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov záujemcov a uchádzačov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní -komentár /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania /Iura Edition 2012/ a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov /Wolters Kluwer 2014/, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám -komentár /Wolters Kluwer 2015/ a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie -právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer /2014/. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Dátum a miesto konania:

 • APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu -Bratislava -Ružinov)
 • Dr. Vl. Clementisa 10
 • Bratislava

Dňa: 27.10.2016

V čase: od 9:00 do 15:00 hod. (prezentácia od 8:30 hod.)

Účastnícky poplatok:

90 Eurs DPH/osoba

75 Eur bez DPH/osoba

 • poplatok zahŕňa občerstvenie počas semináru, obed, študijné materiály
 • sme platcami DPH

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBXVariabilný symbol: IČO zamestnávateľa/spoločnosti

Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

 • Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Uzávierka záväzných prihlášok: 26.10.2016

Registrácia, informácie a otázky:

info@creatioeu.sk

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.