creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na dvojdňový odborný seminár

Výzvy roku 2019 v oblasti IKT zákaziek

v dňoch 28. a 29. októbra 2019
Bratislava, hotel COLOR***

Rok 2019 sa niesol v očakávaní ambícií a snáh podporiť dosiahnutie cieľov vytýčených vládou Slovenskej republiky, resp. Radou vlády Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zriadil pracovnú skupinu Verejné obstarávanie IKT, ktorej členmi sú zástupcovia jednotlivých rezortov a odbornej verejnosti. Táto vypracovala novú koncepciu nákupu IKT zákaziek, na rozvoji ktorej pracuje aj naďalej. Koncepcia vychádza z "best practice" postupov pre nákup informačných technológií a stanovuje jasné a kontrolovateľné pravidlá pre nákup IT vo verejnej správe.
Seminár si kladie za cieľ nielen priblížiť koncepciu s jej prílohami a návrhmi inovatívnych postupov, ktoré majú umožniť efektívnejší spôsob nákupu IKT, ale aj poukázať na praktické skúsenosti s uvedenými postupmi. Zároveň predstaví podstatné novinky v oblasti nákupu IKT, a to tak postupy, ktoré musí orgán verejnej moci aplikovať (napr. použitie vládneho cloudu), ako aj viaceré odporúčané postupy (použitie prípravných trhových konzultácií, súťažného dialógu s následným priamym rokovacím konaním a pod.), a tiež odborný pohľad na zmluvné vzťahy a ich riziká aj v kontexte verejného obstarávania v tejto oblasti. Pozornosť bude sústredená aj na identifikáciu vzťahu medzi zákonom o kybernetickej bezpečnosti a novým zákonom o informačných technológiách vo verejnej správe, účinným od 1. mája 2019, s objasnením obligatórneho inštitútu "zmluvy s tretími stranami" a postupu na identifikáciu relevantných požiadaviek, najmä bezpečnostných opatrení vo vzťahu k obstarávaným sieťam a informačným systémom.
Prijmite pozvanie a buďte účastní na odborných prednáškach lektorovaných renomovanými expertmi z praxe a obohaťte svoju prax o aktuálne poznatky a skúsenosti nielen zo strany lektorov, ale i v diskusii s ostatnými účastníkmi.
Seminár počas celého jeho priebehu bude okrem vlastnej prednášky svojimi vstupmi jedinečne dopĺňať a moderovať JUDr. Juraj Tkáč.

Cieľová skupina:

IT manažéri, verejní obstarávatelia a uchádzači v procese verejného obstarávania, prijímatelia pomoci z fondov EÚ, advokáti, advokátski koncipienti, právnická verejnosť a ostatní záujemcovia

Prednášajúci:

JUDr. Alexandra Horná - pracuje v Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na oddelení pre správu licencií a centralizované obstarávanie IT komodít, do júna 2018 pôsobila na odbore verejného obstarávania. Aktuálne sa zaoberá centralizovaným obstarávaním, spolupracuje s najväčšími rezortami v rámci štátu, pri plánovanom obstarávaní na centrálnej úrovni. Od januára 2019 zastáva pozíciu predsedníčky pracovnej skupiny Verejné obstarávanie IKT, ktorej výstupom je Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe. Z predchádzajúceho profesijného pôsobenia má skúsenosti so správnym konaním (rozhodnutia, riadne a mimoriadne opravné prostriedky).


Mgr. Milan Ištván - je prezidentom občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP), ktoré sa venuje podpore informatizácie spoločnosti na Slovensku. Tejto téme sa začal venovať v rokoch 1998 - 2002, keď bol poslancom NR SR a spolupredkladal zákon o elektronickom podpise, presadzoval liberalizáciu telekomunikačného trhu či podporoval projekt Infovek. V programovom období 2007 - 2013 bol členom Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (MV VE) a Riadiaceho výboru pre prioritnú os 1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a eGovernment.. V rokoch 2009 - 2015 bol editorom elektronického newslettra OPISNEWS. Bol členom Poradného orgánu Digitálneho lídra SR. V súčasnosti je členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII), Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť OPII, Partnerstva pre politiku súdržnosti 2020+ a Pracovnej skupiny pre digitálnu konektivitu.

JUDr. Marek Griga - pôsobí ako senior konzultant v spoločnosti Tatra Tender, s.r.o. špecializujúcej sa na právo verejného obstarávania. Už niekoľko rokov sa venuje aplikačnej praxi v oblasti revíznych postupov verejného obstarávania, správnych žalôb, prípravy súťažných podkladov, tvorbe a pripomienkovaniu obchodných podmienok plnenia zákaziek a členstvu v komisiách na vyhodnotenie ponúk v obstarávacích procesoch. Vo svojej odbornej praxi sa aktívne venuje tiež právu informačných a telekomunikačných technológií. Je spoluautorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania. Je autorom početných článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. - partner a advokát v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala, s 15-ročnou praxou so zameraním na IT právo, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochranu osobných údajov, právny rámec eIDAS a e-Governmentu, cloudové služby a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti Duševného vlastníctva a IT práva a telekomunikácií. Pod jeho vedením je advokátska kancelária opakovane zaraďovaná medzi odporúčané kancelárie v súťaži Právnická firma roka na Slovensku. Je spoluautorom komentára k zákonu o kybernetickej bezpečnosti. Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti IT práva s dôrazom na logické prepojenie práva a technológií. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva Slovenskej advokátskej komory alebo na najvýznamnejšej slovenskej odbornej konferencii z oblasti IT práva, na ktorej sa podieľa aj ako predseda programového výboru. Dlhodobo pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU v Bratislave. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

JUDr. Štefan Pilár - advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala. V súčasnosti pôsobí ako právnik so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov a IT právo. Súčasťou jeho odborného zamerania sú aj školenia a semináre zamerané na implementáciu a praktické skúsenosti s GDPR či problematiku kybernetickej bezpečnosti. Podieľa sa na implementačných projektoch zavádzajúcich opatrenia pre spracúvanie a ochranu osobných údajov pre významné spoločnosti z oblasti cloud computingu, telekomunikačných služieb alebo finančného sektoru. Je spoluautorom komentára k zákonu o kybernetickej bezpečnosti. V minulosti pôsobil na viacerých pozíciách s prepojením práva a IT technológií, a to ako právny poradca CSIRT-u alebo ako spolutvorca zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti. Na medzinárodnej úrovni pôsobil v pozícii národného experta pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, a to v rámci pracovných platforiem Európskej komisie (NIS Expert Group, Komitologický výbor NIS, Politika kybernetickej bezpečnosti - Galileo). V pozícii národného právneho poradcu zastupoval Slovenskú republiku na medzinárodných cvičeniach kybernetickej obrany (Locked Shields, Cyber Coalition). V rámci svojho odborného zamerania absolvoval stáž v Centre výnimočnosti NATO pre oblasť spoločnej kybernetickej obrany v Estónsku.

JUDr. Ivan Rumana - je sudcom od roku 1996. Pôsobil na Krajskom súde v Žiline v oblasti obchodného a správneho súdnictva. Od roku 2005 je sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so zaradením na správnom kolégiu, kde pôsobí ako jeden z určených sudcov, ktorí z odbornej stránky vedú evidenciu judikatúry, pripravujú podklady do Zbierky stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a zúčastňujú sa na poradách súdov Slovenskej republiky zameraných na právno-aplikačné a právno-interpretačné problémy rozhodovacej činnosti súdov. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Zásadné rozhodnutia z jeho rozhodovacej činnosti publikoval v systéme ASPI v časti judikatúra JNS.

JUDr. Juraj Tkáč - pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava, expert na verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, ako aj zabezpečovaní verejných obstarávaní pre verejných obstarávateľov. V rámci zahraničných skúseností pôsobil ako expert pre verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny v rámci implementácie nových smerníc EÚ o verejnom obstarávaní. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.


Miesto konania:

Hotel Color***
Pri Starom mýte 1, 831 04 Bratislava

Dátum konania: 28.-29.10.2019

Uzávierka záväzných prihlášok: 24.10.2019

Účastnícky poplatok:
252,00 € s DPH
210,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku sú zahrnuté počas konania seminára coffee break-y a občerstvenie, obedy a náklady na organizačné zabezpečenie seminára, vrátane pracovného materiálu - v elektronickej a tlačenej forme. V mieste konania je k dispozícii wifi pripojenie na internet a bezplatné parkovanie pred hotelom.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

Ďalšie obchodné podmienky:

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.

Po prijatí záväznej prihlášky/objednávky organizátor obratom zašle zálohovú faktúru v elektronickej forme obsahujúcu všetky údaje potrebné k jej úhrade. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 24.10.2019, zúčtovacia faktúra bude doručená po prijatí platby v zákonnej lehote v elektronickej forme.
V prípade, že účastník neuhradí účastnícky poplatok včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky záväzných prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.


Poznámka:

Ubytovanie si v prípade potreby účastníci zabezpečujú individuálne. Záujemcovia o ubytovanie v hoteli Color môžu kontaktovať recepciu: e-mail: reception@hotelcolor.sk; tel.: +421 2 491 01 255 alebo 0917 925 200.
Viac informácií o hoteli a službách: www.hotelcolor.sk.
Wifi pripojenie na internet - vysokorýchlostné a stabilné pripojenie dostupné v celom hoteli bezplatne.
Parkovanie: bezplatne pred hotelom (pre všetkých - aj neubytovaných účastníkov seminára).

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Program:

 • Prednášajúci: JUDr. Alexandra Horná
 • Koncepcia nákupu IT a ciele Koncepcie nákupu IT vo verejnej správe - história, aktuálny stav, plánované rozšírenie Koncepcie
 • Rozdelenie zákazky na časti v IT
 • Súťaž návrhov ako odporúčaný postup zadávania zákaziek v IT oblasti
 • Prednášajúci: JUDr. Juraj Tkáč
  Prípravné trhové konzultácie ako odporúčaný postup
 • spôsob vedenia trhových konzultácií, spôsob archivovania trhových konzultácií, povinnosť zúčastniť sa prípravnej trhovej konzultácii, využitie trhových konzultácií na definovanie opisu predmetu zákazky, podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk, revízne postupy voči prípravnej trhovej konzultácii
 • Prednášajúci:Mgr. Milan Ištván
  Rok 2019 - rok obstarávaní veľkých i malých IKT projektov

 • Prehľad národných a dopytových eGov projektov obstarávaných v rokoch 2018-2019
 • Špecifiká obstarávania projektov PO7 OPII - zamyslenie
 • Príprava SR na programové obdobie EÚ 2021-2027
 • Prednášajúci: JUDr. Marek Griga
  Základné problémy obstarávania IKT
 • všeobecne (predchádzajúce nákupy, technický rozvoj, odborné kapacity)
 • osobitne k vendor lock-in
 • metodické dokumenty pre obstarávanie IKT
 • problémy obstarávania v Slovenskej republike

  Základné problémy v obstarávaní štandardného SW a HW a softvéru na mieru

  • voľba vhodného postupu
  • opis predmetu zákazky
  • podmienky účasti
  • kritériá na vyhodnotenie ponúk
  • zmluva - čo musí a čo nesmie obsahovať, osobitné zmluvné podmienky výrobcov, delenie zákaziek, aplikácia požiadaviek osobitných predpisov
  • riešenie problémov po začatí verejného obstarávania (zmeny v opise, podmienkach účasti, zmeny v subjektoch zúčastnených verejného obstarávania) predĺženie lehoty na predkladanie ponúk /žiadostí o účasť

  Obstarávanie úprav jestvujúcich systémov

  • základné problémy ovplyvňujúce ďalší postup
  • voľba vhodného postupu (Quo vadis PRK?, dodatky)
  • Prednášajúci: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, JUDr. Štefan Pilár
  • Vzťah zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe
  • Zmluva s tretími stranami, jej náležitosti a špecifiká
  • Postup na identifikáciu relevantných požiadaviek (bezpečnostných opatrení) vo vzťahu k obstarávaným sieťam a informačným systémom
  • Prednášajúci: JUDr. Juraj Tkáč, JUDr. Ivan Rumana
  • Aktuálna rozhodovacia prax ÚVO a rady ÚVO - ekvivalent, požiadavky na expertov ako kritériá na vyhodnotenie ponúk, rozhodnutia o uznávaní dokladov v rámci expertov
  • Aktuálne problémy verejného obstarávania v súčasnej judikatúre Najvyššieho súdu SR
  • Kontroly týkajúce sa použitia finančných prostriedkov EÚ a dôsledky porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania podľa § 27a zákona č. 528/2008 Z.z. zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

  Časový harmonogram:

  28.10.2019
  09:00 - 09:30 registrácia
  09:30 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 12:00 prednáška
  12:00 - 13:00 obed
  13:00 - 14:30 prednáška
  14:30 - 15,00 prestávka
  15:00 - 17,00 prednáška

  29.10.2019
  08:30 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:45 prednáška
  10:45 - 11:00 prestávka
  11:00 - 12:30 prednáška
  12:30 - 13:30 obed
  13:30 - 15:30 prednáška
  15:30 diskusia a predpokladaný záver

  Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

  *Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.