creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Agilné verejné obstarávanie
dňa 28. novembra 2019
Úrad pre verejné obstarávanie v spolupráci s OECD ohlásil novú politiku tzv. agilného verejného obstarávania. Nejde o nový postup verejného obstarávania, ide o využitie "netradičných" postupov verejného obstarávania, kedy verejný obstarávateľ využíva agilné metódy verejného obstarávania. Už terajšie znenie zákona o verejnom obstarávaní umožňuje využitie týchto metód.


Obsah seminára tak nie je určený len verejným obstarávateľom, ktorí budú tieto agilné metódy verejného obstarávania využívať v praxi, ale je prínosom aj pre uchádzačov, nakoľko im umožní vytvoriť si obraz o najbližších trendoch v oblasti verejného obstarávania.

Cieľová skupina:

verejní obstarávatelia, obstarávatelia, prijímatelia a záujemcovia o eurofondy, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, advokáti a ďalší záujemcovia

Prednášajúci:

JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Je expertom na verejné obstarávanie, má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných i podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Od roku 2019 pôsobí aj ako expert/mentor pre verejné obstarávanie v rámci programov Národného podnikateľského centra (NPC) v gescii Slovak Business Agency. V nedávnej minulosti pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár , spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku , spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)

Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 28.11.2019

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 13:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 27.11.2019

Účastnícky poplatok:
86,40 € s DPH
72,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program


  • Agilné verejné obstarávania - obsah pojmu, inštitúty agilného verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, princípy agilného verejného obstarávania, úprava interných smerníc o verejnom obstarávaní
  • Prípravná trhová konzultácia (PTK) ako základný prvok agilného verejného obstarávania - spôsob a metódy použitia PTK, revízne úkony voči PTK, vyhlásenie a priebeh PTK
  • Inovatívne partnerstvo - obsah inštitútu, metódy použitia, aplikačné problémy pri použití inovatívneho partnerstva
  • Agilné postupy verejného obstarávania - rokovacie konanie so zverejnením (vs.?) PTK, súťaž návrhov, koncesný dialóg
  • ISO 20400 ako metóda agilného verejného obstarávania - obsah pojmu ISO 20400, ciele organizácie, politika organizácie
  • Diskusia
Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.