creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár 

Nové pravidlá obstarávania IKT zákaziek - platné od 17. mája 2019 

dňa 28. júna 2019 

Rada vlády SR schválila dňa 17. mája t.r. novú koncepciu nákupu IKT ako súčasť novej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe má ambíciu pomôcť verejným obstarávateľom v snahe o dosiahnutie vytýčených cieľov v rámci nákupu IKT technológií, pričom vychádza z "best practice" ( príklady dobrej praxe) postupov pre nákup informačných technológií a stanovuje jasné a kontrolovateľné pravidlá pre nákup IT vo verejnej správe.

Nová koncepcia nákupu IKT v sebe zahŕňa aj návrhy na viaceré inovatívne postupy, ktoré majú umožniť efektívnejší spôsob nákupu IKT.

Seminár má za cieľ predstaviť podstatné novinky v oblasti nákupu IKT, a to tak postupy ktoré musí orgán verejnej moci aplikovať ( napr. použitie vládneho cloudu), ako aj viaceré odporúčané postupy (použitie prípravných trhových konzultácií, súťažného dialógu s následným priamym rokovacím konaním a pod.)

Cieľová skupina:

prijímatelia a záujemcovia o eurofondy, verejní obstarávatelia, obstarávatelia, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, advokáti a ďalší záujemcovia.

Prednášajúci:

JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Je expertom na verejné obstarávanie, má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných i podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V súčasnosti pôsobí ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár , spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku , spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava


Dátum konania:  28.06.2019

  • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 27.06.2019

Účastnícky poplatok:
75,00 € bez DPH
90,00 € s DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

  • Nová koncepcia IKT - štruktúra materiálu, záväznosť
  • Rozdiel medzi softvérom na kľúč a krabicovým softvérom - využitie rámcových dohôd, test bežnej dostupnosti, záväznosť využívania vládneho cloudu
  • Vendor lock in - ako ho riešiť pri existujúcich zmluvách, prechodné obdobie, spôsob opisu predmetu zákazky a zmlúv s cieľom vyhnúť sa budúcej situácii vendor lock in
  • Prvky obstarávania IKT zákaziek - delenie zákaziek na časti, podmienky účasti pre IKT zákazky, súťaž návrhov s následným rokovacím konaním na SW diela, dodatky k IKT zmluvám
  • Príklady postupu obstarávania IT zákaziek podľa nových pravidiel - uplatnenie meat kritérií, užšia súťaž, enviromentálne a sociálne aspekty v IT zákazkách
  • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581 

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.