creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Veľká novela zákona o obecnom zriadení
účinná od 1. apríla 2018

dňa 28. marca 2018

S účinnosťou od 1. apríla 2018 bola prijatá tzv. "veľká novela" zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá flexibilne reaguje na viaceré poznatky, podnety a potreby z uplatňovania citovaného zákona v podmienkach územnej samosprávy. Novela prináša viacero významných zmien - upravuje právny režim pričlenenia obce k inej (susediacej) obci a upravuje postup pri poskytovaní jednorazového finančného príspevku zo štátneho rozpočtu susediacej obci, vymedzuje znaky definície verejného priestranstva, vymedzuje zníženie počtu poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev, upravuje poskytovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj členom komisií obecného zastupiteľstva a členom výborov mestských častí, ktorí nie sú poslancami a obsahuje viaceré nové riešenia i spresnenia ustanovení zákona o obecnom zriadení so zreteľom na ďalšie skvalitnenie a uľahčenie činnosti obcí a miest ako základu územnej samosprávy.

Seminár bude viesť uznávaný a odbornou verejnosťou žiadaný lektor, spoluautor publikácie Zákon o obecnom zriadení Komentár a ďalších publikácií týkajúcich sa problematiky komunálneho práva.

Cieľová skupina:
starostovia obcí, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci samosprávy, poslanci zastupiteľstiev

Prednášajúci:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. pôsobí na Katedre ústavného práva a správneho práva Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v odbore správne právo.
V aplikačnej praxi pôsobil niekoľko rokov ako hlavný kontrolór mesta Spišské Podhradie. Od roku 2010 zastáva funkciu predsedu Legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Lektoruje pre vzdelávacie centrá územnej samosprávy. Je autorom vyše päťdesiatich vedeckých odborných článkov z oblasti správneho práva, je spoluautorom publikácie "Zákon o obecnom zriadení - komentár" a autorom publikácií "Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti" a "Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016". Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti i v aplikačnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 28. 03. 2018

  • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 27. 03. 2018

Účastnícky poplatok:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

  • Zmeny v právnom postavení: starostu, poslancov, hlavného kontrolóra
  • Zmeny na úseku všeobecne záväzných nariadení
  • Ostatné zmeny zavádzané novelou
  • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.