creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Náhrada trov konania v rozhodovacej činnosti súdov
(Problematika trov konania v reláciách Civilného súdneho poriadku)

dňa 28. marca 2019

Seminár reflektuje na úskalia novej úpravy rozhodovania o trovách v civilnom súdnom konaní, ktorá sa vyznačuje dvojfázovosťou rozhodovania - v prvej fáze rozhodovanie o nároku a v druhej o výške trov, kedy rozhodovanie o výške trov sa stáva porozsudkovou agendou.

Seminár bude viesť sudca, uznávaný odborník na civilné procesné právo, s dlhoročnými skúsenosťami v súdnej praxi. Prednášky v jeho podaní sa vyznačujú excelentnou znalosťou právnej úpravy, aktuálnymi informáciami z praxe, ktoré dopĺňa svojimi názormi a aktuálnou judikatúrou.

Cieľová skupina:
advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, exekútori, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
JUDr. Boris Tóth
pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave, je uznávaným odborníkom na civilné procesné právo s viac ako 30-ročnou súdnou praxou. Ako sudca sa venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy.

Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 28. 3. 2019

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 27. 3. 2019

Účastnícky poplatok:
102,00 € s DPH
85,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Trovy konania, ich kategorizácia
 • Druhy trov konania a ich obsahová zmena
 • hotové výdavky,
 • súdne poplatky,
 • odmena advokáta, notára, exekútora, správcu konkurznej podstaty,
 • svedočné, znalečné, tlmočné, trovy tretích osôb
 • Platenie trov
  • osoba platiteľa,
 • spôsob platby
 • Oslobodenie od súdnych poplatkov
 • individuálne oslobodenie od súdneho poplatku podľa CSP,
 • oslobodenie od súdneho poplatku podľa Zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov,
 • ozrejmenie rozsahu oslobodenia
 • Preddavok na trovy dôkazu
 • jeho potreba a určenie výšky,
 • následky jeho nezloženia,
 • preddavok a štátne finančné prostriedky
 • Separátne trovy
 • identifikácia separátnych trov
 • Rozhodovanie o nároku na náhradu trov
 • procesný nárok účastníka sporu na náhradu trov,
 • princíp úspešnosti (plný, čiastočný),
 • procesné zavinenie na skončení sporu,
 • zmier a rozhodovanie o nároku na náhradu trov,
 • určenie platobného miesta pre plnenie nároku,
 • nárok na náhradu trov konania a štát
 • Rozhodovanie o výške trov konania
 • preukazovanie vzniku trov, ich odôvodnenosti a účelnosti,
 • vyšší súdny úradník -osoba rozhodujúca o výške trov konania,
 • sťažnosť ako opravný prostriedok proti rozhodnutiu o výške trov konania

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.