creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Protischránkový zákon

dňa 28. mája 2019

Po dvoch rokoch aplikácie zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon), Vláda SR predkladá v súčasnosti na májovej schôdzi Národnej rade SR vládny návrh zákona, ktorým novelizuje predmetný zákon a v ktorom sa zohľadňujú poznatky aplikačnej praxe, či už zo strany verejného sektora, partnerov verejného sektora alebo oprávnených osôb.

Cieľom je vhodné vyváženie právnej úpravy z pohľadu verejného záujmu a záujmov partnerov verejného sektora. Novela má čiastočne zredukovať objem možných administratívnych záťaží (napríklad rozšírenie okruhu zapisovaných údajov do registra, povinná registrácia zmien vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora), precizovať vymedzenie verejného sektora, čím nepriamo dochádza k zúženiu sledovaných transakcií (napríklad vymedzenie verejného podniku), zjednodušil procedúru verifikácie konečných užívateľov výhod (emitenti cenných papierov, dobrovoľná verifikácia, dôsledné uplatňovanie výnimky podľa § 11 ods. 3 zákona), zaviesť materiálny korektív do konania o kvalifikovanom podnete, prehodnotiť diskvalifikáciu zo zápisu do registra (skrátenie obdobia diskvalifikácie na dva roky). Zároveň prináša aj nové prvky, ktorých cieľom je posilniť účinnosť a prevenčný charakter zákona (napríklad zavedenie diskvalifikácie zo zápisu do registra).

Účinnosť sa navrhuje od 1. júla 2019, s výnimkou bodov, ktoré sa týkajú informačných systémov, kde je účinnosť navrhovaná od 1. septembra 2019.

Seminár ponúka aktuálne informácie v podaní lektorov, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe právneho predpisu.

Cieľová skupina:
zástupcovia partnerov verejného sektora, zástupcovia verejného sektora, oprávnené osoby

Prednášajúci:
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.
pôsobí ako partner a konateľ advokátskej kancelárie Taylor Wessing a vedie pobočku v Bratislave. Špecializuje sa na Corporate a Dispute Resolution, má navyše dlhoročné skúsenosti v poradenstve pre slovenských a zahraničných klientov vo všetkých oblastiach Commercial, je členom Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory. Navyše je členom predstavenstva Investment Support Association (ISA). Pôsobil tiež ako vedúci právneho oddelenia ConnexCR, s.r.o. pre strednú a východnú Európu (Veolia Transport) v Prahe a podnikový právnik spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o. V roku 2004 sa stal spoluzakladateľom a partnerom advokátskej kancelárie Taylor Wessing Bratislava. Študoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a absolvoval akademický rok v zahraničí, a to na Inštitúte rímskeho práva, Univerzita Karl-Franzens, Graz, Rakúsko a na Právnickej fakulte Univerzity Birmingham, Veľká Británia. Andrej získal titul LL.M. v odbore „International Business Law“ na Stredoeurópskej univerzite, Budapešť, Maďarsko. Pôsobil tiež ako prednášajúci na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, je spoluautorom monografie „Cross-borderMergers“ (2009).

Mgr. Peter Demčák je senior spolupracovník a vedúci tímu pre Hospodársku súťaž, EU & Trade v advokátskej kancelárii Taylor Wessing Bratislava. Poskytuje poradenstvo národným a medzinárodným klientom vo všetkých oblastiach týkajúcich sa spoločností, fúzií a akvizícií a kapitálových trhov.

Pred vstupom do Taylor Wessing v roku 2017 pôsobil ako riaditeľ odboru kartelov Protimonopolného úradu SR. Pracoval tiež v advokátskej kancelárii Havel, Holásek & Partners a bol dlhoročným riaditeľom odboru legislatívno-právneho a európskych záležitostí na Protimonopolnom úrade SR.

Je autorom niekoľkých publikácií v oblasti ochrany hospodárskej súťaže, prednášal na rôznych konferenciách týkajúcich sa súťažného práva, E-súťaže, antitrustovej politiky a bid riggingu.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 28. 5. 2019

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je cca o 13:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 27. 5. 2019

Účastnícky poplatok:
72,00 € s DPH

60,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 1. Faktické a právne východiská a základné princípy
  prednášajúci: JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.

 2. Praktické skúsenosti, práva a povinnosti dotknutých subjektov
  prednášajúci: Mgr. Peter Demčák

 3. Aktuálne k zmenám protischránkového zákona
  prednášajúci: JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.