Pozvánka

creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár s názvom 

Legislatívne pravidlá tvorby zákonov 

organizovaný dňa 28. septembra 2017  

Cieľom seminára je previesť účastníkov odbornou problematiku legislatívno-technických pravidiel, resp. tvorby zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike.

Účastníci okrem odborných poznatkov získajú aj návod ako predchádzať problémom pri tvorbe právnych predpisov alebo ako hľadať efektívne spôsoby ich tvorby.

Príďte načerpať poznatky z dlhoročnej praxe tvorby právnych predpisov, ale zároveň aj stretnúť a mať príležitosť odovzdať ich kolegom, s ktorými sa vidíte len vo virtuálnom svete pripomienkového konania.

Cieľová skupina:

 • odborní zamestnanci legislatívnych útvarov legislatívnych orgánov v SR
 • ostatní záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:

JUDr. Pavol Ňuňuk - tajomník Stálej komisie Legislatívnej rady vlády pre technické právne predpisy od jej vzniku až do súčasnej doby.

V minulosti pôsobil ako riaditeľ legislatívneho odboru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, pracovník legislatívy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Podieľal sa ako spoluautor viacerých zákonov, napr. zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a mnohých ďalších, rovnako ako nespočetných nariadení vlády Slovenskej republiky, vyhlášok, výnosov a opatrení.

Program seminára:

 • Úvod, význam, právne predpisy upravujúce legislatívne konanie, Slov-lex
 • Štádiá legislatívneho konania
 • Východiská tvorby právneho predpisu, legislatívny zámer, predbežná informácia
 • Vlastná tvorba nového právneho predpisu, jednotlivé dokumenty, vnútrorezortné pripomienkové konanie
 • Špecifikum novelizácie existujúceho právneho predpisu
 • Medzirezortné pripomienkové konanie, zapracovanie pripomienok, rozporové konania
 • Rokovanie poradných orgánov vlády a rokovanie vlády Slovenskej republiky
 • Prerokovanie vládnych návrhov na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky
 • Autorská korektúra a uverejnenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
 • Záver

Dátum a miesto konania:

 • APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - Bratislava - Ružinov)
 • Dr. Vl. Clementisa 10
 • Bratislava

Dňa: 28.09.2017

V čase: od 9:00 do 15:00 hod. (prezentácia od 8:30 hod.)

Účastnícky poplatok:

66,00 € s DPH / osoba
55,00 € bez DPH / osoba

 • poplatok zahŕňa obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára
 • sme platcami DPH

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: IČO zamestnávateľa/spoločnosti

Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

 • Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Uzávierka záväzných prihlášok: 27.09.2017

Registrácia, informácie a otázky:

info@creatioeu.sk
t.č.: 0902 359 374 - Petra Šušuková 

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.