creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Kataster nehnuteľností vo svetle katastrálnej súdnej praxe a reformy civilného procesu 
dňa 29. januára 2020
Rozsah normatívnej regulácie zápisu práv a poznámok do katastra nehnuteľností je tak v katastrálnom zákone ako aj v osobitných právnych predpisoch neprimerane stručný. Vzhľadom k tejto skutočnosti si správna aplikácia právnej úpravy zápisu práv a poznámok do katastra nehnuteľností vyžaduje znalosť katastrálnej súdnej praxe, či už ide o rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo Ústavného súdu Slovenskej republiky.


Cieľom tohto seminára je priblížiť právnu úpravu katastrálneho konania cez optiku stanovísk prezentovaných najmä v rozhodnutiach Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť venujú lektori problematike materiálnej publicity katastra nehnuteľností a ochrane dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností najmä v nadväznosti na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16.3.2016, sp. zn. I. ÚS 549/2015. V súvislosti s reformou civilného procesu, ktorá nadobudla účinnosť 1.7.2016, nie je samozrejme možné v rámci výkladu o katastrálnom konaní opomenúť ani niektoré nové inštitúty civilného práva procesného, resp. modifikáciu inštitútov, ktoré poznal aj Občiansky súdny poriadok, a ktoré sú relevantné z hľadiska katastrálneho konania. Pokiaľ ide o preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí vydaných v katastrálnom konaní v rámci správneho súdnictva, lektori poukážu na zmeny, ktoré v porovnaní s právnou úpravou obsiahnutou v Občianskom súdnom poriadku priniesol Správny súdny poriadok.


Cieľová skupina:

advokáti, koncipienti, notári, exekútori, realitné kancelárie, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. - je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov v Úrade geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky (v ÚGKK SR pôsobí od r. 2007). V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností), ako aj z oblasti občianskeho práva procesného, ktoré boli publikované v Justičnej revue ako aj Súkromnom práve. Za články publikované v Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami Iura Edition a Wolters Kluwer. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

JUDr. Ivan Rumana - je sudcom od roku 1996. Pôsobil na Krajskom súde v Žiline v oblasti obchodného a správneho súdnictva. Od roku 2005 je sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so zaradením na správnom kolégiu, kde pôsobí ako jeden z určených sudcov, ktorí z odbornej stránky vedú evidenciu judikatúry, pripravujú podklady do Zbierky stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a zúčastňujú sa na poradách súdov Slovenskej republiky zameraných na právno-aplikačné a právno-interpretačné problémy rozhodovacej činnosti súdov. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Zásadné rozhodnutia z jeho rozhodovacej činnosti publikoval v systéme ASPI v časti judikatúra JNS.

Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)

Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 29.01.2020

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 28.01.2020

Účastnícky poplatok:
102,00 € s DPH
85,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude elektronicky doručená v zákonnej lehote

Program


 • druhy zápisov práv k nehnuteľnostiam do katastra (vklad a záznam)
 • konanie o návrhu na vklad, stanoviská súdnej praxe vo vzťahu k posudzovaniu platnosti právnych úkonov
 • záznam
 • zápis práv do katastra v nadväznosti na rozhodnutia súdov po reforme civilného procesu
 • zápis práv do katastra v nadväznosti na odstúpenie od zmluvy a v nadväznosti na uplatnenie práva na vrátenie daru
 • záložné právo podľa § 343 Civilného sporového poriadku
 • poznámka
 • poznámka spornosti po reforme civilného procesu
 • neodkladné opatrenia podľa Civilného sporového poriadku
 • oprava chyby v katastrálnom operáte
 • preskúmavanie rozhodnutí vydaných v katastrálnom konaní v rámci správneho súdnictva podľa Správneho súdneho poriadku
 • novela katastrálneho zákona vykonaná zákonom č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • katastrálna judikatúra
 • materiálna publicita katastra nehnuteľností a nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16.3.2016, sp. zn. I. ÚS 549/2015
 • správne súdnictvo vo veciach katastra nehnuteľností a reštitučných konaní - aktuálne rozhodnutia NS SR v katastrálnom konaní napr. vo veciach ROEP (registri obnovenej evidencie pozemkov), opravy údajov katastra nehnuteľností, vkladu záložných práv a duplicitného vlastníctva
 • diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.