creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Eurofondové verejné obstarávanie od „A“ po „Z“

dňa 29. januára 2019

Seminár prevedie účastníkov eurofondovým verejným obstarávaním účinným od 1. 1. 2019 a jeho prísnymi a špecifickými pravidlami v podmienkach európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Účastníci seminára získajú komplex odborných a pre prax užitočných informácií o pravidlách, ktorými sa riadi kontrola eurofondových zákaziek, o zásadách na určovanie finančných korekcií pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a ako proti nim argumentovať a minimalizovať následky zistení porušenia pravidiel. Lektor poukáže na najčastejšie zistenia, resp. porušenia zákona o verejnom obstarávaní v rámci výkonu kontrol národnými a európskymi kontrolórmi, vrátane zistení z auditov Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov následky týchto zistení na rozhodovaciu prax národných kontrolných orgánov, vrátane ÚVO.

Cieľová skupina:
prijímatelia a záujemcovia o eurofondy, verejní obstarávatelia, obstarávatelia, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, kontrolóri a audítori, konzultanti pre EÚ fondy, advokáti a ďalší záujemcovia

Prednášajúci:
Mgr. Branislav Hudec
pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 13 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, priamo vytvára a aktualizuje Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020. Je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania, ktorý združuje všetkých dôležitých hráčov na národnej úrovni. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby úradu, a tak disponuje aj praktickými skúsenosťami s vyhlasovaním a zadávaním zákaziek. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 29. 1. 2019

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 28. 1. 2019

Účastnícky poplatok:
90,00 € s DPH

75,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote


Program:

 • Kontrola eurofondovej zákazky krok za krokom
  • Prehľad pravidiel pre kontrolu eurofondových zákaziek verejného obstarávania podľa nového Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020 (verzia 7)
  • Aké pravidlá má prvá ex-ante kontrola, druhá ex-ante kontrola a ex-post kontrola
  • Musí každé VO prejsť všetkými fázami kontroly?
  • Ako sú osobitné pravidlá pre kontrolu zákaziek s nízkymi hodnotami?
  • Ako je to s kontrolou zákaziek zadávaných cez elektronické trhovisko a kontrolujú sa aj dodatky k zmluvám?
  • A čo výnimky? Pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní sa na výnimky nevzťahuje, znamená to, že nie sú predmetom záujmu kontrolných orgánov?
  • Nové pravidlá pre zákazky zadávané dotovanými podnikateľmi, ktorí získajú 50% a menej finančných prostriedkov z fondov EÚ
  • Aktuálne a pripravované novinky v systéme kontroly eurofondových zákaziek
 • Aké kontrolné orgány, okrem riadiacich orgánov, majú čo povedať ku kontrole eurofondových zákaziek
  • Spolupráca riadiacich orgánov s Úradom pre verejné obstarávanie, kedy je povinná a kedy dobrovoľná a aké možnosti má prijímateľ
  • Zmeny v povinnej kontrole nadlimitných zákaziek zo strany ÚVO pred podpisom zmluvy?
  • Spolupráca riadiacich orgánov s Protimonopolným úradom SR alebo keď máme podozrenie na kartel
 • Finančné opravy za nedostatky vo verejnom obstarávaní, ako sa im vyhnúť alebo aspoň zmierniť ich následky
  • Ako nastavila pravidlá na určenie finančných opráv Európska komisia?
  • Môžeme si ako členský štát určiť vlastné pravidlá, ktorými sa bude riadiť udeľovanie korekcií?
  • Kompletné predstavenie Metodického pokynu CKO č. 5 k finančným opravám
  • Aké argumenty použiť pre zníženie výšky korekcie
  • Nové typy porušení spojených s finančnými opravami
   • Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF
  • Čo považujú slovenské kontrolné orgány a čo audity Európskej komisie za nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré majú za následok finančné opravy?
   • Zistenia z praxe od našich národných kontrolných orgánov
   • Zistenia z auditných misií Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
   • Ako sa uzatvárajú zistenia z auditov Európskej komisie a aké následky majú zistenia tohto najsilnejšie „hráča“ na rozhodovaciu prax národných kontrolných orgánov, vrátane ÚVO?
   • Modelové prípady - nájdite chybné verejné obstarávanie (krátke praktické cvičenie)
  • „Veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu fondov EÚ
  • Overovanie hospodárnosti a konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní
   • Aké nástroje poznáme na overenie hospodárnosti?
   • Čo je to konflikt záujmov a ako sa posudzuje?
   • Prečo prijímatelia nemôžu zatvárať oči pred možným konfliktom záujmov?
   • Pohľad ÚVO a Európskej komisie
   • Strašiak vysokej sankcie za konflikt záujmov a čo vieme spraviť, aby sme finančné opravy ustáli
   • Nové pravidlá na posúdenie hranice medzi potenciálnym a preukázaným konfliktom záujmov


Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.