creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Verejné obstarávanie vo svetle elektronizácie a novely účinnej od 1. 1. 2019

dňa 29. novembra 2018
a
dňa 11. decembra 2018

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil tzv. veľkú novelu zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť od 1. 1. 2019. Novelizovaná právna úprava prináša viacero zmien, najzásadnejšou sa javí zrušenie dvojobálkového systému. Novela však významným spôsobom mení aj spôsob zadávania podlimitných zákaziek a novým spôsobom sa upravuje aj režim zákaziek s nízkou hodnotou.

K významnej zmene dochádza aj v spôsobe a režime revíznych postupov (žiadosti o nápravu ako aj námietky). Zmeny sa týkajú tak spôsobu podávania revíznych úkonov ako aj samotného povinného obsahu revíznych postupov, významná zmena je aj pri spôsobe a výpočte výšky kaucie za podanie námietky, resp. odvolania.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v súčasnosti je povinnosť všetky podlimitné a nadlimitné zákazky realizovať výlučne s použitím elektronických komunikačných nástrojov, predstavuje novela významný zásah aj do elektronickej komunikácie, na čo sa zameria aj program seminára.

Novela sa dotýka tak verejných obstarávateľov ako aj uchádzačov, pričom seminár je zameraný pre obe skupiny.

Cieľová skupina:
uchádzači a verejní obstarávatelia vo verejnom obstarávaní, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, prijímatelia a záujemcovia o eurofondy, advokáti a ďalší záujemcovia

Prednášajúci:
JUDr. Juraj Tkáč
- pôsobí ako konzultant - expert na verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 29. 11. 2018 (uzávierka prihlášok 28. 11. 2018)
                             11. 12. 2018
(uzávierka prihlášok 10. 12. 2018)

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Účastnícky poplatok:
90,00 € s DPH

75,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Nové výnimky z verejného obstarávania - novinky k obsahu a k archivácii dokumentácie k výnimkám, spôsob zadávania zákaziek do 5000 EUR, spôsob zadávania zákaziek osoby podľa § 8, ktorá obdržala menej ako 50% prostriedkov z dotácie
 • Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a prípravné trhové konzultácie, spôsob vedenia, uchovávania a sprístupňovania dokumentácie o verejnom obstarávaní, editovateľná forma dokladov potrebných na prípravu ponúk
 • Zadávania zmlúv do 5000 EUR - nový druh „zákazky“, informačné povinnosti pri zákazkách s nízkou hodnotou
 • Komplexná úprava podlimitných zákaziek - vypadol test bežnej dostupnosti?, vyžadovanie a vyhodnocovanie podmienok účasti
 • Nadlimitné zákazky - zrušenie dvojobálkového systému, pozor na zákazky s e-aukciou a postup vyhodnocovania podmienok účasti, nové dôvody vylúčenia uchádzača
 • Zábezpeka - nové limity zábezpeky, predkladanie zábezpeky pri elektronickej komunikácií, zábezpeka a lehota viazanosti ponúk
 • Súčinnosť pred uzavretím zmluvy - čo môže a čo nemôže byť vyžadované v rámci súčinnosti od úspešného uchádzača
 • Referencie - nový spôsob vyhotovovania referencií; čo so starými referenciami zadanými v systéme uvo s bodovou známkou?
 • Zmeny v dodatkoch - ako sa po novom uzatvárajú dodatky, ako sa počítajú limity jednotlivých dôvodov dodatku?
 • Novinky v revíznych postupoch - spôsob podávania a náležitosti žiadosti o nápravu, spôsob podávania a náležitosti námietky, výpočet kaucie po novom
 • Dynamický nákupný systém - spôsob zriadenia dynamického nákupného systému, trvanie dynamického nákupného systému, čiastkové zmluvy v dynamickom nákupnom systéme
 • Nové delikty vo verejnom obstarávaní - kto je osoba podieľajúca sa na príprave ponuky uchádzača, predloženie falošných dokumentov v ponuke
 • Nové pravidlá nadlimitných eurofondových zákaziek - kedy sa zákazka už nemusí pred podpisom zmluvy predkladať na ÚVO, čo s rozbehnutými súťažami
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.