creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Skončenie pracovného pomeru
dňa 30. januára 2020

Súčasná právna úprava skončenia pracovného pomeru, obsiahnutá v Zákonníku práce, sa vyznačuje nejednoznačným a niekedy aj chýbajúcim výkladom pojmov, čo spôsobuje v praxi mnoho problémov. Cieľom seminára je upozorniť účastníkov na najčastejšie chyby pri rozväzovaní pracovného pomeru, ktoré môžu vyústiť do jeho neplatného skončenia s následkom možných súdnych sporov, ako i uplatnenia nárokov z neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Primárna pozornosť bude venovaná jednotlivým spôsobom skončenia pracovného pomeru z pohľadu ich formálneho i praktického uskutočnenia, pričom špecificky budú podrobne vysvetlené osobitosti procesného postupu odvíjajúce sa od zaužívanej praxe a judikatúry národných i medzinárodných súdov. Osobitne pretraktovaná bude najmä otázka jednostranného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca i zamestnávateľa najmä vo vzťahu k doručovaniu takýchto právnych úkonov, dôvodov jednostranného skončenia pracovného pomeru najmä pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom (formulácia dôvodu, obsah porušenia pracovnej disciplíny, posudzovanie menej závažného a závažného porušenia pracovnej disciplíny, rozlíšenie porušenia pracovnej disciplíny a neuspokojivého plnenia pracovných úloh a pod. Odborný výklad bude doplnený riešením praktických prípadov vyskytujúcich sa najčastejšie v praxi s ohľadom na pravidelné pochybenia zamestnávateľov napr. pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, počas materskej (rodičovskej) dovolenky alebo počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, uskutočnenie organizačnej zmeny a vznik nadbytočnosti zamestnanca, ponuka inej vhodnej práce a pod.


Cieľová skupina:

zamestnávatelia, vedúci zamestnanci, personalisti, HR manažéri a mzdoví účtovníci, advokáti, pracovníci advokátskych kancelárií, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:

JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M. je členkou Predsedníctva Labour Law Association/Asociácie pracovného práva, prostredníctvom ktorej sa aktívne podieľa na publikačnej a lektorskej činnosti. Viac ako 5 rokov viedla pracovnoprávnu poradňu na webovom portáli profesia.sk, od roku 2003 je zapísaná ako sprostredkovateľka a rozhodkyňa v Zozname sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V minulosti pôsobila v súkromnom sektore a neskôr na jednom z najväčších odborových zväzov na Slovensku, kde sa venovala všetkým oblastiam pracovného práva, s ktorým má bohaté praktické skúsenosti.

V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii AK Henrich Dušek, s.r.o. a vo svojej odbornej praxi sa venuje problematike individuálneho a kolektívneho pracovného práva, právu sociálneho zabezpečenia, či už na strane zamestnávateľa alebo zástupcov zamestnancov a v neposlednom rade právnemu poradenstvu pre personálne agentúry. V rámci publikačnej činnosti je spoluautorkou viacerých publikácií (Zákon o kolektívnom vyjednávaní, Konto pracovného času, Agentúrne zamestnávanie). Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.


Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)

Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 30.01.2020

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 29.01.2020

Účastnícky poplatok:
96,00 € s DPH
80,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude elektronicky doručená v zákonnej lehote

Program


  • Možnosti skončenia pracovného pomeru
  • Spôsoby skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa výpoveďou a okamžité skončenie pracovného pomeru (s detailným zameraním na každú z hmotnoprávnych podmienok platného skončenia pracovného pomeru (doručovanie, prerokovanie so zástupcami zamestnancov, súhlas úradu práce so skončením pracovného pomeru pre invalidného zamestnanca, formulácia výpovedného dôvodu a pod.)
  • Jednotlivé výpovedné dôvody a najčastejšie chyby, ktorých sa zamestnávatelia pri skončení pracovného pomeru dopúšťajú, so zameraním na rozdiel medzi neuspokojivým plnením pracovných povinností a porušením pracovnej disciplíny, načasovaní organizačných zmien
  • Skončenie pracovného pomeru z dôvodu dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti na výkon dohodnutej práce, postupu zamestnávateľa v prípade, ak lekársky posudok nekonštatuje dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti
  • Rozdielny postup súdov pri posudzovaní neplatného skončenia pracovného pomeru pri bežných zamestnancoch a pri neplatnom skončení pracovného pomeru so zástupcami zamestnancov (odborovými funkcionármi, členmi zamestnaneckej rady, zástupcami zamestnancov pre BOZP)
  • Diskusia
Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.