creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Nové pravidlá korekcií pri eurofondových zákazkach

dňa 30. januára 2018

Čerpanie eurofondov má svoje prísne administratívne pravidlá, ktorých porušenie je sankcionované korekciami. Riadiace a iné kontrolné orgány sú pri výkone kontrol viazané metodickými pokynmi (najmä z dielne CKO) upravujúcimi tento administratívne náročný proces.

Účastníci seminára získajú komplex odborných a pre prax užitočných informácií o finančných opravách vo vzťahu k eurofondovým projektom zo strany riadiaceho orgánu pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania (metodický pokyn CKO), o tom, aké argumenty použiť pre zníženie výšky korekcie, čo spraviť, aby finančné opravy ustáli ...

Seminár bude vedený interaktívnou formou, kedy jeden lektor predstaví pravidlá verejného obstarávania a korekcií z pohľadu štátnej správy a jeden lektor z pohľadu realizačnej fázy verejných obstarávaní, vrátane eurofondových. Lektori poukážu na najčastejšie zistenia, resp. porušenia zákona o verejnom obstarávaní v rámci výkonu kontrol, ako aj zistenia z auditov Európskej komisie a následky týchto zistení na rozhodovaciu prax národných kontrolných orgánov, vrátane ÚVO.

Cieľová skupina:
prijímatelia a záujemcovia o eurofondy, verejní obstarávatelia, obstarávatelia, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, advokáti a ďalší záujemcovia

Prednášajúci:
Mgr. Branislav Hudec pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 12 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, priamo vytvára a aktualizuje Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020. Je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania, ktorý združuje všetkých dôležitých hráčov na národnej úrovni. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby úradu, a tak disponuje aj praktickými skúsenosťami s vyhlasovaním a zadávaním zákaziek. Študoval právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Je expertom na verejné obstarávanie, má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných i podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V súčasnosti pôsobí ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár , spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku , spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 30. 01. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.


Uzávierka záväzných prihlášok: 29. 01. 2018

Účastnícky poplatok:
79,20 € s DPH
66,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Eurofondová zákazka pri kontrole krok za krokom
 • Prehľad pravidiel pre kontrolu eurofondových zákaziek verejného obstarávania podľa aktuálneho Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020
 • Aké pravidlá má prvá ex-ante kontrola, druhá ex-ante kontrola a ex-post kontrola
 • Musí každé VO prejsť všetkými fázami kontroly?
 • Ako sú osobitné pravidlá pre kontrolu zákaziek s nízkymi hodnotami?
 • Ako je to s kontrolou zákaziek zadávaných cez elektronické trhovisko a kontrolujú sa aj dodatky k zmluvám?
 • A čo výnimky? Pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní sa na výnimky nevzťahuje, znamená to, že nie sú predmetom záujmu kontrolných orgánov?
 • Novinky v systéme kontroly eurofondových zákaziek
 • Aké orgány majú čo povedať ku kontrole eurofondových zákaziek
 • Spolupráca riadiacich orgánov s Úradom pre verejné obstarávanie, kedy je povinná a kedy dobrovoľná a aké možnosti má prijímateľ
 • Čo je to analýza rizík kontrolovaného verejného obstarávania a ako súvisí s kontrolou ÚVO?
 • Spolupráca riadiacich orgánov s Protimonopolným úradom SR alebo keď máme podozrenie na kartel
 • Aj prijímatelia si musia dať pozor na rizikové indikátory, ktoré by mohli znamenať podozrenie na kartelovú dohodu
 • Finančné opravy za nedostatky vo verejnom obstarávaní, ako sa im vyhnúť alebo aspoň zmierniť ich následky
 • Ako nastavila pravidlá na určenie finančných opráv Európska komisia?
 • Môžeme si ako členský štát určiť vlastné pravidlá, ktorými sa bude riadiť udeľovanie korekcií?
 • Aké argumenty použiť pre zníženie výšky korekcie
 • Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF a predstavenie zmien, účinných od 1. júna 2017
 • Čo považujú slovenské kontrolné orgány a čo audity Európskej komisie za nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré majú za následok finančné opravy?
 • Kto kontroluje eurofondové zákazky verejného obstarávania?
 • Zistenia z praxe od našich národných kontrolných orgánov
 • Zistenia z auditných misií Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
 • Ako sa uzatvárajú zistenia z auditov Európskej komisie a aké následky majú zistenia tohto najsilnejšie "hráča" na rozhodovaciu prax národných kontrolných orgánov, vrátane ÚVO?
 • Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní
 • Čo je to konflikt záujmov a ako sa posudzuje?
 • Prečo prijímatelia nemôžu zatvárať oči pred možným konfliktom záujmov?
 • Pohľad ÚVO a Európskej komisie
 • Strašiak vysokej sankcie za konflikt záujmov a čo vieme spraviť, aby sme finančné opravy ustáli

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.