creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Novela katastrálneho zákona (účinná od 1. októbra 2018) v aplikačnej praxi

dňa 30. januára 2019

Dňa 1. októbra 2018 nadobudla účinnosť jedna z najrozsiahlejších a najzásadnejších noviel zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) od roku 1995, ktorá do katastrálnej praxe prináša viacero dôležitých zmien (ďalej aj len „novela katastrálneho zákona“).

Predmetná novela katastrálneho zákona reaguje na požiadavku zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností, na pokrok v oblasti informačných technológií v súvislosti s verejnosťou katastrálneho operátu a poskytovaním údajov z katastra nehnuteľností, a to aj s prihliadnutím na ochranu osobných údajov. Novela katastrálneho zákona prináša zmeny v oblasti evidovania stavieb v katastri nehnuteľností, vrátane rozhodovania o tom, či určitá stavba je alebo nie je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. V katastrálnom konaní novela zavádza všeobecné náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania, precizuje predkladanie príloh k návrhu na začatie katastrálneho konania, dotýka sa problematiky prikladania geometrického plánu k návrhu na vklad, či niektorých opatrení na odstránenie prieťahov v konaní o návrhu na vklad a v konaní o zázname. Zároveň sa rozširuje okruh prípadov, kedy bude môcť okresný úrad, katastrálny odbor, opraviť chyby v katastrálnom operáte, pričom prináša podstatne podrobnejšiu právnu úpravu inštitútu opravy chyby v katastrálnom operáte v porovnaní s právnou úpravou účinnou do 1. októbra 2018.

Prednášajúci sa v rámci seminára zamerajú na poznatky s uplatňovaním predmetnej novely v aplikačnej prax a oboznámia účastníkov so stanoviskami Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k jednotlivým zmenám, ktorá táto novela priniesla.

Cieľová skupina:
sudcovia, advokáti, koncipienti, notári, exekútori, realitné kancelárie, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
JUDr. Odeta Poldaufová je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2009 a v minulosti bola aj dlhoročnou riaditeľkou Správy katastra Pezinok. Má bohaté praktické skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností od roku 1993. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania s nehnuteľnosťami. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti, pôsobila aj v pedagogickej oblasti.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov v Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (v ÚGKK SR pôsobí od r. 2007). V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností), ako aj z oblasti občianskeho práva procesného, ktoré boli publikované v Justičnej revue ako aj Súkromnom práve. Za články publikované v Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami Iura Edition a Wolters Kluwer. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 30. 1. 2019

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 29. 1. 2019

Účastnícky poplatok:
96,00 € s DPH
80,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • pojem „iná oprávnená osoba“
 • evidovanie stavieb v katastri nehnuteľností
 • rozhodovanie o tom, či určitá stavba je alebo nie je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností; vydané rozhodnutia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o tom, či určitá stavba je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností
 • evidovanie cien v katastri nehnuteľností
 • návrh na začatie katastrálneho konania z hľadiska aplikačnej praxe, možnosti odstránenia nedostatkov návrhu na začatie katastrálneho konania, údaj o štátnej príslušnosti v návrhu na začatie katastrálneho konania
 • predkladanie príloh k návrhu na začatie katastrálneho zákona možnosť predkladania príloh v papierovej a elektronickej podobe;
 • doručovanie fyzickej osobe, ktorá neuvedie v návrhu na začatie katastrálneho konania adresu na doručovanie v tuzemsku
 • prílohy návrhu na vklad
 • geometrický plán a novela katastrálneho zákona
 • evidovanie záložného práva podľa § 15 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a jeho zápis do katastra nehnuteľností
 • výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností
 • odstraňovanie chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností v zmluve po podaní návrhu na vklad
 • oprava chyby v katastrálnom operáte a rozšírenie právomoci okresného úradu, katastrálneho operátu opraviť chyby v katastrálnom operáte, postup v konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte
 • verejnosť katastrálneho operátu
 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
 • súpis nehnuteľností a sledovanie zmien na liste vlastníctva
 • prechodné ustanovenia k zmenám účinným od 01. októbra 2018
 • informácia o návrhu novely vyhlášky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon
 • stanoviská Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností Slovenskej republiky prezentované v jeho rozhodovacej činnosti a katastrálna judikatúra
 • diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.