creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Novinky vo VO a eurofondových zákazkach
/zelené VO, sociálny aspekt VO, novinky a aktuálna prax v eurofondových zákazkach/

dňa 30. apríla 2019

Vláda SR dňa 27. 2. 2019 schválila Stratégiu environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Uvedená stratégia okrem iného zakotvuje cieľ podielu až 70 percent zákaziek ako tzv. zelených. Okrem iného sa Stratégia zameriava na bezobalové hospodárstvo, budovanie zelenej infraštruktúry, zavádzanie udržateľných riešení v doprave a iné.

V súvislosti s témou environmentálneho aspektu verejného obstarávania ako aj sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní sa v zahraničí začína presadzovať ISO 20400, ktoré zakotvuje spôsoby, akými je možné realizovať zákazky udržateľne.

Cieľom seminára je poukázať na praktické možnosti ako prvky zeleného verejného obstarávania a sociálneho aspektu verejného obstarávania dostať prakticky do bežného života obstarávania väčšiny druhov zákaziek. Na tému nadviaže blok noviniek a aktuálnych odborných a praktických informácií pre prax v oblasti eurofondových zákaziek.

Cieľová skupina:
verejní obstarávatelia, obstarávatelia, prijímatelia a záujemcovia o eurofondy, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, kontrolóri a audítori, konzultanti pre EÚ fondy, advokáti a ďalší záujemcovia

Prednášajúci:
JUDr. Juraj Tkáč
pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Je expertom na verejné obstarávanie, má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných i podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Mgr. Branislav Hudec pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 13 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, priamo vytvára a aktualizuje Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020. Je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania, ktorý združuje všetkých dôležitých hráčov na národnej úrovni. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby úradu, a tak disponuje aj praktickými skúsenosťami s vyhlasovaním a zadávaním zákaziek. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 30. 4. 2019

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 29. 4. 2019

Účastnícky poplatok:
90,00 € s DPH
75,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:
Zelené VO a sociálny aspekt VO - legislatívne limity

 • Čo je ISO 20400: je možné aplikovať ISO 20400 aj v SR?, pre koho je ISO určené, načo je ISO 20400 v SR dobré, princípy OSP 20400 a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
 • Legislatívne limity pre zelené a sociálne zákazky : § 10, Stratégia environmentálnej politiky SR
 • Prípravná fáza: prípravné trhové konzultácie ako možnosť prípravy zelenej zákazky
 • Príprava zelenej stavby: princíp BEAM vs. BREAM
 • Požiadavky na ekologické tovary: požiadavky na bezobalové tovary, zákaz použitia ťažkých kovov, environmentálne charakteristiky tovarov, FSC certifikát pôvodu dreva
 • Ekologická stopa ako kritérium hodnotenia ponúk: kalkulačky ekologickej stopy, kalkulačky nákladov na životný cyklus
 • Požiadavky na sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní: sociálne podmienky účasti, požiadavky a kontrola plnenia sociálnych aspektov počas plnenia zmluvy

Nové pravidlá pri postupoch a kontrole eurofondových zákaziek

 • Novinky v systéme kontroly eurofondových zákaziek
 • Aktualizácia Systému riadenia EŠIF a Metodických pokynov Centrálneho koordinačného orgánu za oblasť verejného obstarávania
 • Pravidlá na určovanie finančných opráv za nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré je financované z fondov EÚ
 • Nedostatky vo verejnom obstarávaní zistené kontrolnými orgánmi - ako im predchádzať, dôsledky zistení, modelové prípady

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.