creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní
alebo
(Ne)bojte sa rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

dňa 30. novembra 2017

Odo dňa 1. 9. 2017 nadobúda účinnosť novela zákona o kolektívnom vyjednávaní - zákon č. 183/2017 Z.z., predmetom ktorej je najmä úprava záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, na základe ktorej bude možné zaviazať všetkých zamestnávateľov v danom hospodárskom odvetví alebo jeho časti záväzkami z uzatvorenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj bez ich predchádzajúcej participácie.

Odborný výklad sa zameria na vzťah medzi kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa a podnikovými kolektívnymi zmluvami, najmä popis jednotlivých prvkov nového modelu extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, popis hmotnoprávnych alebo procesnoprávnych podmienok uzatvorenia reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, tvorbu zoznamu zamestnávateľov, pre ktorých je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa alebo otázky platnosti a neplatnosti ustanovení kolektívnej zmluvy.

Na jedinečnom seminári bude osobitná pozornosť venovaná problematike novej súdnej ochrany zamestnávateľov, ktorí sa môžu domáhať ochrany pred rozširovaním kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, a tiež procesným otázkam súvisiacimi so získavaním informácií o rozširovaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa zo strany zamestnávateľov i odborových organizácii.

Cieľová skupina:
personalisti a odboroví funkcionári, ktorí prichádzajú pri výkone svojej práce s kolektívnym vyjednávaním na odvetvovej alebo podnikovej úrovni, a to predovšetkým z odvetví strojárskeho (automobilového) priemyslu, stavebného, elektrotechnického a chemického priemyslu, odvetvia energetiky, verejnej cestnej dopravy a peňažníctva, potravinárstva, či sklárskeho a hutníckeho priemyslu, kde prichádza najčastejšie k rozširovaniu záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Prednášajúci:
JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. je generálny tajomník a člen Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona o kolektívnom vyjednávaní, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napr. Zákonníka práce). V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2016 - 2018. V profesijnej činnosti poskytuje pracovnoprávne poradenstvo pre zamestnávateľov i odborové organizácie s dôrazom na kolektívne vyjednávanie a riešenie kolektívnych sporov, oblasť pracovného času, ochrany osobných údajov a pod. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom desiatok monografických a časopiseckých diel z oblasti pracovného práva v domácich i zahraničných vydavateľstvách.

Účastnícky poplatok:
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH

 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), študijný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - Bratislava-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 30. 11. 2017
Uzávierka záväzných prihlášok: 29. 11. 2017

Program seminára:

 • Dopady rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na zamestnávateľov i odborové organizácie na podnikovej úrovni
 • Vysvetlenie pojmov kolektívna zmluva, druhy kolektívnych zmlúv, reprezentatívna kolektívna zmluva a postupy overovania jej reprezentatívnosti
 • Možnosti dojednávania záväzkov v kolektívnych zmluvách s ohľadom na vzájomný vzťah jednotlivých druhov kolektívnych zmlúv
 • Platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv vo väzbe na rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
 • Popis princípov pokrytia zamestnávateľov kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa bez ohľadu na ich členstvo v zamestnávateľskom zväze
 • Hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
 • Možnosti zamestnávateľov a odborových organizácii ovplyvniť proces rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
 • Forma rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a okamih jej záväznosti pre dotknuté subjekty
 • Výnimky z rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
 • Súdna ochrana zamestnávateľov ako nový inštitucionálny prvok rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
Petra Šušuková - tel.: 0902 359 374
JUDr. Emília Halmešová - tel.: 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.