creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Právna ochrana zamestnaneckých inovácií

po veľkej novele práva priemyselného vlastníctva

od 1. januára 2018

dňa 6. decembra 2017

Dňa 6. septembra 2017 bola v Národnej rade SR schválená tzv. veľká novela práva priemyselného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky), ktorá s účinnosťou od 1. januára 2018 komplexne reviduje právnu úpravu zamestnaneckých inovácií.

Seminár ponúka odborný výklad rozsiahlej novej právnej úpravy a komplex odborných a v odbornej literatúre málo dostupných informácií využiteľných v manažmente inovácií, transfere technológií do komerčnej sféry, strategickom plánovaní právnej ochrany vynálezu, pri nastavení adekvátnej motivácie zamestnancov, prevencii a vhodnom riešení sporov "zamestnanec - zamestnávateľ".

Viete,

 • že až 70% všetkých európskych patentových prihlášok predstavujú zamestnanecké vynálezy?

 • že nie každý vynález zamestnanca je vynálezom zamestnaneckým?

 • ako má prebiehať komunikácia medzi zamestnancom (vynálezcom/dizajnérom) a jeho zamestnávateľom?

 • aké práva má zamestnanec v prípade, keď jeho vynález/dizajn zamestnávateľ prijme a začne využívať?

 • kto môže podať prihlášku?

 • či možno udeliť licenciu už na prihlášku?

 • ako predchádzať konfliktom a riešiť spory v súvislosti so zamestnaneckými inováciami?

 • ako zabezpečiť súlad vnútorných procesov firmy/univerzity s novou úpravou zamestnaneckých inovácií?


Seminár s patentovým zástupcom a hlavným tvorcom veľkej novely, ktorý má rozsiahle skúsenosti s danou problematikou, oboznámi účastníkov s revidovanou právnou úpravou a ponúkne priestor pre diskusiu a vzájomnú výmenu právnych názorov a doterajších skúseností v danej oblasti. Účastníci získajú cenné rady ako postupovať pri zabezpečení efektívnej právnej ochrany zamestnaneckých inovácií, či už z pohľadu zamestnanca (vynálezcu/dizajnéra) alebo zamestnávateľa.

Cieľová skupina:

odborní pracovníci inovatívnych podnikov, R&D experti, experti z technologických start-up firiem a spin-off firiem, vedci, priemyselní dizajnéri, odborní pracovníci univerzít, výskumných ústavov, Slovenskej akadémie vied (SAV), centier transferu technológií (CTT), patentoví zástupcovia, advokáti, firemní/podnikoví právnici


Prednášajúci:

JUDr. Miroslav Chlipala, PhD. - partner Advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala, ktorá je opakovane odporúčanou právnickou firmou roka pre právo duševného vlastníctva, IT právo a telekomunikačné právo. Vo svojej profesionálnej praxi sa zameriava najmä na praktické aspekty autorského práva, IT práva, licenčných zmlúv k softvéru, ochrany osobných údajov, cloudových riešení a startupov. Je autorom alebo spoluautorom viacerých článkov, publikácií a monografií v oblasti autorského práva s dôrazom na zmluvné vzťahy k softvéru, v oblasti e-governmentu a v oblasti elektronického podpisu. Aktívne sa venuje lektorskej činnosti a prednášaniu na odborných konferenciách, prednáškach a workshopoch so zameraním na IT právo, softvérové právo a ochranu osobných údajov. Dlhodobo pôsobil na Právnickej fakulte UK v Bratislave so zameraním na právo informačných a komunikačných technológií. Bol spoluriešiteľom viacerých vedeckých grantov v tejto oblasti práva a pôsobil aj ako oponent a recenzent dizertačných prác a monografií. Bol členom odborného tímu, ktorý spracoval niekoľkých odborných analýz k legislatívnym návrhom alebo existujúcim právnym predpisom v oblasti autorského práva, ochrany osobných údajov, elektronického podpisu a e-governmentu. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží, Je členom viacerých domácich a európskych organizácií a podporovateľom projektov v oblasti práva informačných a komunikačných technológií, v oblasti ochrany duševného vlastníctva a v oblasti ochrany osobných údajov.


JUDr. Tomáš Klinka pôsobí v advokácii (Bukovinský & Chlipala, s.r.o.), je zapísaný v zozname patentových zástupcov. Dlhší čas pracoval na Úrade priemyselného vlastníctva SR (2008-2017), kde ako riaditeľ legislatívno-právneho odboru inicioval a v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou aj viedol práce na zásadnej revízii práva priemyselného vlastníctva (2016-2017). Zastupoval Slovenskú republiku na vrcholných medzinárodných podujatiach v oblasti duševného vlastníctva, ako aj na viacerých diplomatických konferenciách a v medzinárodných organizáciách (WIPO, EPO, EUIPO, VPI). Vo svojej profesionálnej praxi sa zameriava na efektívnu ochranu duševného vlastníctva, strategickú litigáciu a manažment inovácií. Bol iniciátorom zavedenia alternatívneho riešenia (ADR) doménových sporov v doméne.sk a v súčasnosti je jedným z expertov Arbitrážneho centra pre riešenie doménových sporov. Venuje sa aj publikačnej činnosti (časopis Duševné vlastníctvo, blog https://www.lexforum.sk/www.lexforum.sk) a je akreditovaným lektorom vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo. Pravidelne prednáša na vedeckých konferenciách a seminároch.

Miesto konania: APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)

Dr. Vl. Clementisa 10

Bratislava


Dátum konania: 6.12.2017

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.


Uzávierka záväzných prihlášok: 5.12.2017


Účastnícky poplatok: 108 € s DPH

90 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), študijný materiál v tlačenej a elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.


Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa


 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet

 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote


Program:

 • Úvod do problematiky - veľká novela zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

 • Zamestnanecké inovácie - história, vymedzenie a význam

 • Komunikácia medzi zamestnancom a zamestnávateľom - obsah, forma, lehoty, mlčanlivosť

 • Primeraná odmena a dodatočné vyrovnanie - výška, splatnosť, informačný nárok

 • Strategické plánovanie právnej ochrany zamestnaneckej inovácie - prihláška (kedy a kam)

 • Transfer technológií - licencia, prevod, záložné právo, spoluprihlasovateľ/spolumajiteľ

 • Spory - riziká na strane zamestnanca a zamestnávateľa

 • Zabezpečiť súladu vnútorných procesov firmy/univerzity s novou úpravou zamestnaneckých inovácií (compliance)

 • Diskusia


Registrácia, informácie a otázky:

info@creatioeu.sk
Petra Šušuková - tel.: 0902 359 374

JUDr. Emília Halmešová - tel.: 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.