creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

GDPR vo verejnej správe
osobitosti uplatnenia nového nariadenia o ochrane osobných údajov u zamestnávateľov vo verejnej správe

dňa 27. marca 2018

Odborný seminár ponúka jedinečnú možnosť oboznámiť sa s právnou úpravou v oblasti ochrany osobných údajov v súvislosti s prijatím nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov a novým zákonom o ochrane osobných údajov, a to s osobitným zameraním na oblasť subjektov pôsobiacich v oblasti verejnej správy. Predmetom výkladu skúsenej lektorky, podieľajúcej sa na tvorbe zákona a vykonávacích predpisov, bude nielen problematika všeobecných princípov ochrany osobných údajov, ale najmä spracúvanie osobných údajov na právnom základe osobitných právnych predpisov, resp. iných právnych základov ako dominantného prvku v oblasti verejnej správy, ďalej špecifické pravidlá a postupy uplatňované pri plnení povinností prevádzkovateľa systémov osobných údajov alebo pri realizácii pracovnoprávnych vzťahov, resp. v súvislosti so zmenou identifikácie "oprávnenej osoby". Detailne bude pozornosť venovaná aj problematike špecifického postavenia a plnenia povinností subjektov verejnej správy, napr. pri poverovaní sprostredkovateľa, nová povinnosť v podobe ustanovenia zodpovednej osoby, konflikt záujmov pri plnení povinností zodpovednej osoby a jej postavenie v systéme verejnej správy, práca s otvorenými údajmi alebo posudzovanie možností uplatnenia výnimiek v oblasti spracúvania osobných údajov.

Cieľová skupina:
zamestnanci personálnych a právnych oddelení, právnici, riadiaci zamestnanci so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu u zamestnávateľov vo verejnej správe

Prednášajúci:
Mgr. Tatiana Valentová pôsobí ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a zároveň riaditeľka odboru kontroly spracúvania osobných údajov. Dlhoročne pôsobí v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií. V súčasnosti sa podieľa na príprave nového zákona o ochrane osobných údajov a ďalších sekundárnych právnych predpisov v súvislosti s účinnosťou európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Pôsobila ako bezpečnostný analytik a má skúsenosti s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení slúžiacich na ochranu informácií, ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem pri ich príprave. Spolupracuje s Labour Law Association, je členkou ISACA, publikuje, prednáša a vedie semináre o ochrane osobných údajov, je hosťom odborných konferencií aj na medzinárodnej úrovni, kde prezentuje praktické skúsenosti v oblasti ochrany údajov a súkromia.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 27. 03. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 26. 03. 2018

Účastnícky poplatok:
69,60 € s DPH
58,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • základný prehľad a porovnanie GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov v porovnaní s pôvodnou právnou úpravou,

 • rozdiely v podmienkach spracúvania osobných údajov podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov v porovnaní s pôvodnou právnou úpravou s ťažiskom na spracúvanie osobných údajov v oblasti verejnej správy,

 • voľba vhodného právneho základu pri spracúvaní osobných údajov v oblasti verejnej správy, osobitné právne predpisy vs. oprávnený záujem sprostredkovateľa,

 • nové princípy zodpovednosti za ochranu osobných údajov u spracovateľa vrátane nových princípov povinného určenia zodpovednej osoby a jej špecifického postavenia v oblasti verejnej správy, preukazovanie splnenia požiadaviek GDPR na ochranu osobných údajov,

 • práva a povinnosti dotknutej osoby voči spracovateľovi osobných údajov (prístup k údajom, právo na zabudnutie, právo na opravu, prenosnosť údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov),

 • ako sa dotkne GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov súčasných bezpečnostných projektov, zavedených evidenčných systémov ochrany osobných údajov v oblasti spracúvania miezd, informácií o zamestnancoch, zástupcoch zamestnancov a pod. (šifrovanie, pseudonymizácia, certifikácia a pod.),

 • ako sa dotkne GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov výberových konaní, posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

 • osobitné postavenie subjektu verejnej správy pri ustanovovaní sprostredkovateľa (podmienky zverenia osobných údajov inej právnickej osobe v súvislosti s povinnosťou dodržiavať podmienky ochrany osobných údajov),

 • uplatňovanie výnimiek v rámci systému spracúvania osobných údajov v oblasti verejnej správy,

 • osobitosti realizácie pracovnoprávnych vzťahov v oblasti verejnej správy vo väzbe na orgány verejnej správy ako zamestnávateľov,

 • práca s otvorenými údajmi.


Registrácia, informácie a otázky:

info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.